Daisy 教學點滴 Colors

星期一, 18th 二月 2019

12年課綱       12年課綱著重素養導向教學,教師們若能以情境脈絡帶入教學、引導學生將片段獨立的知識整合起來,更能培育學生邁向終身學習的終極目標。以下分享筆者以繪本為lead in帶入的顏色(color)教學活動。

  我

http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/28/post/128/680022             

             這裡有其他有關colors的教學遊戲分享   來回味一下喔

同廠家