星期四, 27th 八月 2015

1ah 
2鴨仔ah-á 
3鴨仔囝ah-á-kiánn 
4鴨仔癉ah-á-tan 
5鴨咪仔ah-bî-á 
6鴨母ah-bó 
7鴨母蹄ah-bó-tê 
8鴨母喙ah-bó-tshuì 
9鴨羶ah-hiàn 
10鴨雄仔ah-hîng-á 
11鴨鵤ah-kak 
12鴨卵ah-nn̄g 
13鴨鯗ah-siúnn 
14鴨掌ah-tsiúnn 
15紅面鴨âng-bīn-ah 
16番鴨huan-ah 
17薑母鴨kiunn-bó-ah 
18菜鴨tshài-ah 
19水鴨tsuí-ah 
20鴨仔聽雷。Ah-á thiann luî.附錄
21豬頭毋顧,顧鴨母卵。Ti-thâu m̄ kòo, kòo ah-bó nn̄g.附錄
22七月半鴨仔,毋知死活。Tshit-gue̍h-puànn ah-á, m̄ tsai sí-ua̍h.附錄