1 分 hun  2 分 pun  3 分 hūn 

星期一, 22nd 九月 2014

 

1 hun 
2 pun 
3hūn 

 

 

詞目分   部首:刀 018-02-04
音讀 hun 
釋義1.用以計算時間、錢幣、金飾重量及土地面積的單位名稱。例:一分鐘 tsi̍t hun-tsing、一分錢 tsi̍t hun tsînn
2.數學上的分數,也用來比喻程度的深淺。例:三分天註定,七分靠拍拚。
Sann hun thinn tsù-tiānn, tshit hun khò phah-piànn. (三分天注定,七分靠努力%u30

 

詞目分   部首:刀 018-02-04
音讀 pun 
釋義1.發出、發送。例:分帖仔 pun thiap-á(發帖子)、分簿仔 pun phōo-á(發簿子)。
2.分配、把一部分給與他人。例:這箱柑仔予恁去分。
Tsit siunn kam-á hōo lín khì pun.(這箱橘子給你們分配。);一半分你 tsi̍t-puànn pun--lí
3.施捨、乞討。例:好心的頭家!一碗飯來分我好無?
Hó-sim ê thâu-ke! Tsi̍t uánn pn̄g lâi pun--guá hó--bô? (好心的老闆!可以施捨一碗飯給我嗎?);彼个乞食逐工攏去車頭共人分。Hit ê khit-tsia̍h ta̍k-kang lóng khì tshia-thâu kā lâng pun.(那個乞丐每天都去車站向人乞討。) 
4.領養。例:家己若袂生,規氣去分別人的囡仔來飼。
Ka-kī nā bē senn, kui-khì khì pun pa̍t-lâng ê gín-á lâi tshī. (自己若是生不出孩子,乾脆去領養別人家的孩子。);分人做新婦仔。Pun lâng tsò sin-pū-á. (給人領養當童養媳。) 
又見音hun、hūn

 

1五分仔車gōo-hun-á-tshia 
2五分車gōo-hun-tshia 
3 hun 
4分明hun-bîng 
5分發hun-huat 
6分開hun-khui 
7分類hun-luī 
8分派hun-phài 
9分配hun-phuè/hun-phè 
10分別hun-pia̍t 
11分身hun-sin 
12分數hun-sòo 
13分散hun-suànn 
14分攤hun-thuann 
15分寸hun-tshùn 
16分鐘hun-tsing 
17到分kàu-hun 
18夠分kàu-hun 
19窮分khîng-hun 
20公分kong-hun 
21公分kong-pun 
22過分kuè-hun/kè-hun 
23 平分 pênn-pun/pînn-pun 
24 pun 
25 分的 pun--ê 
26 分伻 pun-phenn 
27 分張 pun-tiunn 
28 分錢 pun-tsînn 
29十二分tsa̍p-jī-hun/tsa̍p-lī-hun 
30充分tshiong-hun 
31 對分 tuì-pun 
32hūn 
33學分ha̍k-hun 
34分行hun-hâng 
35分校hun-hāu 
36分享hun-hióng 
37分化hun-huà 
38分解hun-kái 
39分工hun-kang 
40分區hun-khu 
41分機hun-ki 
42分居hun-ki/hun-ku 
43分歧hun-kî 
44分局hun-kio̍k 
45分級hun-kip 
46分割hun-kuah 
47分離hun-lī 
48分裂hun-lia̍t 
49分泌hun-pì 
50分辨hun-piān 
51分佈hun-pòo 
52分貝hun-puè 
53分析hun-sik 
54分擔hun-tam 
55分店hun-tiàm 
56分手hun-tshiú 
57分支hun-tsi 
58分組hun-tsoo 
59分子hun-tsú 
60分隊hun-tuī 
61加分ka-hun 
62區分khu-hun 
63內分泌lāi-hun-pì 
64百分比pah-hun-pí 
65百分之百pah-hun-tsi-pah 
66評分phîng-hun 
67分紅pun-âng 
68積分tsik-hun 
69秋分tshiu-hun附錄
70春分tshun-hun附錄
71第一分道Tē-it-hun-tō附錄
72十分Tsa̍p-hūn附錄
73追分Tui-hun附錄
74買賣算分,相請無論。Bé-bē sǹg hun, sio-tshiánn bô lūn.附錄
75行船走馬三分命。Kiânn-tsûn tsáu bé sann hun miā.附錄
76 分袂平,拍甲二九暝。 Pun bē pênn, phah kah Jī-káu-mê. 附錄
77三分人,七分妝。Sann hun lâng, tshit hun tsng.附錄
78 相分食有賰,相搶食無份。 Sio-pun tsia̍h ū tshun, sio-tshiúnn tsia̍h bô hūn. 附錄
79一分錢,一分貨。Tsi̍t hun tsînn, tsi̍t hun huè.附錄

 

2 公分 kong-pun 
3 平分 pênn-pun/pînn-pun 
 
5 pun 
6 分的 pun--ê 
7 分伻 pun-phenn 
8 分張 pun-tiunn 
9 分錢 pun-tsînn 
10 對分 tuì-pun 
 
 
13 分紅 pun-âng 
14 分袂平,拍甲二九暝。 Pun bē pênn, phah kah Jī-káu-mê. 附錄
15 相分食有賰,相搶食無份。 Sio-pun tsia̍h ū tshun, sio-tshiúnn tsia̍h bô hūn. 附錄

 

 部首 刀 部首外筆畫 2 總筆畫 4
 注音一式  ㄈㄣ
 漢語拼音  f n 注音二式  f n
將整體變成若干部,或使聯在一起的事物離開。與「合」相對。如:「割」、「劃」、「離」。論語˙泰伯:「三天下有其二,以服事殷周之德。」文選˙劉楨˙贈五官中郎將詩四首之二:「逝者如流水,哀此遂離。」hun
配與、給與。左傳˙莊公十年:「衣食所安,弗敢專也,必以人。」史記˙卷一○九˙李將軍傳:「廣廉,得賞賜輒其麾下。」
擔。如:「憂解勞」。史記˙卷六十五˙孫子吳起傳:「(起)與士卒勞苦。」hun
辨別。論語˙微子:「四體不勤,五穀不。」呂氏春秋˙慎行傳˙察傳:「是非之經,不可不。」hun
由總機構中出來的。如:「局」、「隊」、「校」、「公司」。hun
清楚的、明白的。如:「是非明」。唐˙杜甫˙新婚別詩:「妾身未明,何以拜姑嫜?」hun
區別、不一樣之處。荀子˙不苟:「是君子、小人之也。」hun
成績或競賽勝負的記數。如:「滿」、「零」。hun
時間的名稱。六十為一小時。hun
量詞:(1) 計算重量的單位。一兩的百之一。(2) 計算地積的單位。一畝的十之一。(3) 計算貨幣的單位。一元的百之一。(4) 計算時間的單位。六十為一小時。如:「他花了數的時間完成這項實驗。」(5) 計算角度的單位。一度的六十之一。(6) 計算程度深淺的單位。如:「一努力,一收穫。」、「逢人只說三話。」hun
數學上用來表示數,或直接指數。如:「二之一」、「百之一」、「約」。hun
ㄈㄣˋ fn(01683)

 

 

1 公分 kong-hun 
2 公分 kong-pun 

 

詞目 公分
音讀 kong-hun 
釋義用來計算長度的單位。例:這領裙有幾公分長?Tsit niá kûn ū kuí kong-hun tn̂g? (這條裙子長幾公分?) 

 

詞目 公分
音讀 kong-pun 
釋義平分。例:一塊餅予兩个人公分。Tsi̍t tè piánn hōo nn̄g ê lâng kong-pun. (一塊餅乾讓兩個人平分。) 

 

 

 

 

分開hun-khai分別開始動作

分開pun-khui分予開

6                   hun-khui    分別離開

 

分開
音讀hun-khui 又唸作pun-khui?
釋義分離、分散。
反義詞集中集合

 

 

1公開kong-khai 
2公開kong-khui 

 

1過分kuè-hun/kè-hun

 

詞目過分
音讀kuè-hun/kè-hun 
釋義指果實過熟。例:這粒檨仔傷過分矣。Tsit lia̍p suāinn-á siunn kuè-hun--ah. (這顆芒果已經過熟了。) 

 

1過份kuè-hūn/kè-hūn 

 

詞目過份
音讀kuè-hūn/kè-hūn