1 罪 tsuē   2 罪 tsē  

星期二, 12th 二月 2013

 

 

1 tsuē 
2 tsē 

 

 

詞目罪過
音讀tsuē-kò 又唸作tsuē-kuà
釋義罪惡過失。

 

 

詞目罪過
音讀tsē-kuà 又唸作tsuē-kuà
釋義痛苦。例:做甲艱苦罪過 tsò kah kan-khóo tsē-kuà(做得很痛苦)。

 

 

詞目艱苦罪過
音讀kan-khóo-tsē-kuà 
釋義非常痛苦難過。例:做工課做甲艱苦罪過,規氣莫做。Tsò khang-khuè tsò kah kan-khóo-tsē-kuà, kui-khì mài tsò. (工作做得這麼痛苦,乾脆不要做。) 1犯罪huān-tsuē 
2認罪jīn-tsuē/līn-tsuē 
3艱苦罪過kan-khóo-tsē-kuà 
4判罪phuànn-tsuē 
5死罪sí-tsuē 
6赦罪sià-tsuē 
7謝罪siā-tsuē 
8受罪siū-tsuē 
9治罪tī-tsuē 
10得罪tik-tsuē 
11定罪tīng-tsuē 
12罪過tsē-kuà 
13請罪tshíng-tsuē 
14 tsuē 
15罪業tsuē-gia̍p 
16罪人tsuē-jîn/tsuē-lîn 
17罪過tsuē-kò 
18罪惡tsuē-ok 
19 tsē 
20怪罪kuài-tsuē 
21罪嫌tsuē-hiâm 
22罪犯tsuē-huān 
23罪名tsuē-miâ 

謝罪 siā-tsuē
謝座