1 合 ha̍h  2 合 ha̍p  3 合 kap  4 合 kah

星期五, 11th 五月 2012

 

 

 

 

1 ha̍h 
2 ha̍p 
3 kap 
4 kah 

 

詞目合   部首:口 030-03-06
音讀 ha̍h 
釋義1.契合。例:兩个個性會合。In nn̄g ê kò-sìng ē ha̍h. (他們兩個個性合得來。) 
2.符合、吻合。例:鞋仔無合跤。
Ê-á bô ha̍h kha. (鞋子不合腳。);這領衫合你穿。Tsit niá sann ha̍h lí tshīng. (這件衣服適合你穿。) 
3.適合、協調。例:這兩色無合。
Tsit nn̄g sik bô ha̍h. (這兩種顏色不搭調。) 
4.中意。例:這个禮物有合伊的意。
Tsit ê lé-bu̍t ū ha̍h i ê ì. (這個禮物他中意。) 
又見音ha̍pkapkah

 

詞目合   部首:口 030-03-06
音讀 ha̍p 
釋義1.閉合。例:蓋共合起來 kuà kā ha̍p--khí-lâi(把蓋子合起來)。
2.聚攏在一起。例:合計 
ha̍p kè
3.相符、不違背。例:合理 
ha̍p-lí
4.共同的、一起的。例:合約 
ha̍p-iok
又見音ha̍hkapkah

 

 

詞目合   部首:口 030-03-06
音讀 kap 
釋義計算容積的單位。一升的十分之一。
又見音ha̍hha̍pkah

 

 

 

 

1

袂合 bē ha̍h/buē ha̍h
2 ha̍h 
3 合用 ha̍h-īng 
4 合軀 ha̍h-su 
5 ha̍p 
6合掌ha̍p tsióng 
7合法ha̍p-huat 
8合約ha̍p-iok 
9合家ha̍p-ka 
10合格ha̍p-keh 
11合股ha̍p-kóo 
12合理ha̍p-lí 
13合力ha̍p-li̍k 
14合辦ha̍p-pān 
15合併ha̍p-pìng 
16合算ha̍p-sǹg 
17合奏ha̍p-tsàu 
18合唱ha̍p-tshiùnn 
19合喙ha̍p-tshuì 
20合倚ha̍p-uá 
21符合hû-ha̍p 
22會合huē-ha̍p 
23混合hūn-ha̍p 
24 kap 
25結合kiat-ha̍p 
26聯合liân-ha̍p 
27六合lio̍k-ha̍p 
28配合phuè-ha̍p/phè-ha̍p 
29適合sik-ha̍p 
30場合tiûnn-ha̍p 
31都合too-ha̍p 
32集合tsi̍p-ha̍p 
33綜合tsong-ha̍p 
34組合tsoo-ha̍p 
35 kah 
36合計ha̍p-kè 
37合成ha̍p-sîng 
38合輯ha̍p-tsi̍p 
39合作ha̍p-tsok 
40合資ha̍p-tsu 
41複合ho̍k-ha̍p 
42融合iông-ha̍p 
43巧合khá-ha̍p 
44統合thóng-ha̍p 
45整合tsíng-ha̍p 
46北合歡山Pak-ha̍p-huan-suann附錄
47合興Ha̍p-hing附錄