1 皮 phî   2 皮 phuê/phê   3 皮 pî   4 皮 Phuê/Phê

星期四, 10th 十一月 2011

1 phî 
2 phuê/phê 
3 
4Phuê/Phê附錄

詞目皮     部首:皮 107-00-05
音讀 phî 
釋義1.厚臉皮。例:皮皮食甲流糍。Phî-phî tsia̍h kah lâu-tsî. (厚臉皮的人吃東西吃到下巴鬆軟。) 
2.頑劣。不聽勸告、不服管教。例:這个囡仔誠皮。
Tsit ê gín-á tsiânn phî. (這個小孩子很頑皮。) 
又見音phuê/phê

詞目皮     部首:皮 107-00-05     197
音讀 phuê/phê 
釋義1.動物肌膚的表面,覆蓋在肌肉上。例:皮膚 phuê-hu、牛皮 gû phuê
2.覆蓋在物體表面上的皮質,可以保護物體免於受損。例:竹皮 
tik phuê、鐵皮 thih-phuê
又見音phî