宜蘭縣教育支援平台 會員登入 會員註冊 我的i教書

« 上一篇 | 下一篇 »

 

 

1二步七仔--jī-pōo-tshit-á/--lī-pōo-tshit-á 
2阿里不達a-lí-put-ta̍t 
3阿不倒仔a-put-tó-á 
4阿沙不魯a-sa-puh-luh 
5哀爸叫母ai-pē-kiò-bú 
6愛睏藥仔ài-khùn-io̍h-á 
7紅膏赤蠘âng-ko-tshiah-tshi̍h 
8紅蔥仔頭âng-tshang-á-thâu 
9貓霧仔光bâ-bū-á-kng 
10慢慢仔是bān-bān-á-sī 
11萬無一失bān-bû-it-sit 
12萬不得已bān-put-tik-í 
13袂食袂睏bē-tsia̍h-bē-khùn/buē-tsia̍h-buē-khùn 
14欲死欲活beh-sí-beh-ua̍h/bueh-sí-bueh-ua̍h 
15米酒頭仔bí-tsiú-thâu-á 
16明仔早起bîn-á-tsá-khí 
17面憂面結bīn-iu-bīn-kat 
18無某無猴bô-bóo-bô-kâu 
19無依無倚bô-i-bô-uá 
20無意無思bô-ì-bô-sù 
21無影無跡bô-iánn-bô-tsiah 
22無要無緊bô-iàu-bô-kín 
23無鹹無纖bô-kiâm-bô-siam 
24無講無呾bô-kóng-bô-tànn 
25無攬無拈bô-lám-bô-ne 
26無暝無日bô-mê-bô-ji̍t/bô-mî-bô-li̍t 
27無聲無說bô-siann-bô-sueh/bô-siann-bô-seh 
28無代無誌bô-tāi-bô-tsì 
29無大無細bô-tuā-bô-sè/bô-tuā-bô-suè 
30謀財害命bôo-tsâi-hāi-bīng 
31無法無天bû-huat-bû-thian 
32無可奈何bû-khó-nāi-hô 
33文文仔笑bûn-bûn-á-tshiò 
34下跤手人ē-kha-tshiú-lâng 
35儑頭儑面gām-thâu-gām-bīn 
36疑神疑鬼gî-sîn-gî-kuí 
37孽譎仔話gia̍t-khiat-á-uē 
38玉皇大帝Gio̍k-hông-tāi-tè 
39戇頭戇面gōng-thâu-gōng-bīn 
40五分仔車gōo-hun-á-tshia 
41脬檨gû-lān-pha-suāinn 
42牛奶喙仔gû-ling-tshuì-á/gû-ni-tshuì-á 
43牛屎鳥仔gû-sái-tsiáu-á 
44月下老人gua̍t-hā-nóo-jîn/gua̍t-hā-nóo-lîn 
45海水浴場hái-tsuí i̍k-tiûnn 
46蝦蛄擗仔hê-koo-phia̍k-á 
47嘻嘻嘩嘩hi-hi-huā-huā 
48魚鱗hî-lân-tshè-á/hû-lân-tshè-á 
49兄弟姊妹hiann-tī-tsí-muē/hiann-tī-tsí-bē 
50耳空鬼仔hīnn-khang-kuí-á/hī-khang-kuí-á 
51香菇肉糜hiunn-koo-bah-muê/hiunn-koo-bah-bê 
52風聲嗙影hong-siann-pòng-iánn 
53風調雨順hong-tiâu-ú-sūn 
54黃昏市仔hông-hun-tshī-á 
55虎頭夾仔hóo-thâu-ngeh-á 
56胡蠅拍仔hôo-sîn-phah-á 
57胡蠅屎痣hôo-sîn-sái-kì 
58戶口抄本hōo-kháu-tshau-pún 
59歡歡喜喜huann-huann-hí-hí 
60歡頭喜面huann-thâu-hí-bīn 
61花袂牢枝hue-bē-tiâu-ki/hue-buē-tiâu-ki 
62花巴哩貓hue-pa-li-niau 
63回心轉意huê-sim-tsuán-ì/hê-sim-tsuán-ì 
64費氣費觸huì-khì-huì-tak 
65野雞仔車iá-ke-á-tshia/iá-kue-á-tshia 
66鉛筆絞仔iân-pit-ká-á 
67央三托四iang-sann-thok-sì 
68夭壽短命iáu-siū-té-miā 
69應喙應舌ìn-tshuì-ìn-tsi̍h 
70育囡仔歌io-gín-á-kua 
71一刀兩斷it-to-lióng-tuān 
72幽幽仔疼iu-iu-á-thiànn 
73憂頭結面iu-thâu-kat-bīn 
74憂頭苦面iu-thâu-khóo-bīn 
75羊角豆仔iûnn-kak-tāu-á 
76人家厝仔jîn-ke-tshù-á/lîn-ke-tshù-á 
77人情世事jîn-tsîng-sè-sū/lîn-tsîng-sè-sū 
78尿苴仔jiō-tsū-á-kauh/liō-tsū-á-kauh 
79如來佛祖Jû-lâi-pu̍t-tsóo/Lû-lâi-pu̍t-tsóo 
80如此如此jû-tshú-jû-tshú/lû-tshú-lû-tshú 
81咖哩嗹囉ka-lí-liân-lô 
82咬喙齒根kā-tshuì-khí-kin/kā-tshuì-khí-kun 
83艱苦罪過kan-khóo-tsē-kuà 
84仝爸各母kāng-pē-koh-bú 
85狗蟻碟仔káu-hiā-ti̍h-á 
86雞鵤仔車ke-kak-á-tshia/kue-kak-á-tshia 
87假鬼假怪ké-kuí-ké-kuài 
88假死假活ké-sí-ké-ua̍h 
89假仙假觸ké-sian-ké-tak 
90嫁查某囝kè tsa-bóo-kiánn 
91經跤經手kenn-kha-kenn-tshiú/kinn-kha-kinn-tshiú 
92跤模手印kha-bôo-tshiú-ìn 
93跤來手來kha-lâi-tshiú-lâi 
94跤梢間仔kha-sau-king-á 
95跤尖手幼kha-tsiam-tshiú-iù 
96跤指頭仔kha-tsíng-thâu-á 
97坎坎坷坷khám-khám-khia̍t-khia̍t 
98歁頭歁面khám-thâu-khám-bīn 
99崁頭崁面khàm-thâu-khàm-bīn 
100空殼支票khang-khak-tsi-phiò 
101空喙哺舌khang-tshuì-pōo-tsi̍h 
102哭爸哭母khàu-pē-khàu-bú 
103豈有此理khí-iú-tshú-lí 
104起雞母皮khí-ke-bó-phuê/khí-kue-bó-phê 
105起跤動手khí-kha-tāng-tshiú 
106氣身惱命khì-sin-lóo-miā 
107去傷解鬱khì-siong-kái-ut 
108儉儉仔用khiām-khiām-á īng 
109儉腸凹肚khiām-tn̂g-neh-tōo 
110輕聲細說khin-siann-sè-sueh/khin-siann-suè-seh 
111抾紅點仔khioh-âng-tiám-á 
112抾字紙的khioh-jī-tsuá--ê/khioh-lī-tsuá--ê 
113搝搝搦搦khiú-khiú-la̍k-la̍k 
114寬寬仔是khuann-khuann-á-sī 
115指指揬揬kí-kí-tu̍h-tu̍h 
116寄金簿仔kià-kim-phōo-á 
117行後尾門kiânn-āu-bué-mn̂g/kiânn-āu-bé-mn̂g 
118金斗甕仔kim-táu-àng-á 
119緊事寬辦kín-sū-khuann-pān 
120近廟欺神kīn-biō-khi-sîn/kūn-biō-khi-sîn 
121求神問佛kiû-sîn-mn̄g-pu̍t 
122捲螺仔風kńg-lê-á-hong 
123捲螺仔旋kńg-lê-á-tsn̄g 
124講嘐潲話kóng hau-siâu-uē 
125講大聲話kóng tuā-siann-uē 
126絕種koo-khu̍t-tse̍h-tsíng 
127孤毛絕種koo-môo-tse̍h-tsíng 
128姑不而將koo-put-jî-tsiong/koo-put-lî-tsiong 
129舅仔探房kū-á-thàm-pâng 
130割稻仔尾kuah-tiū-á-bué/kuah-tiū-á-bé 
131觀前顧後kuan-tsîng-kòo-āu 
132規年迵天kui-nî-thàng-thinn 
133鬼頭鬼腦kuí-thâu-kuí-náu 
134拉圇仔燒la-lun-á-sio 
135來來去去lâi-lâi-khì-khì 
136搦屎搦尿la̍k-sái-la̍k-jiō/la̍k-sái-la̍k-liō 
137流豬哥瀾lâu-ti-ko-nuā/lâu-tu-ko-nuā 
138老神在在lāu-sîn-tsāi-tsāi 
139離離落落li-li-lak-lak 
140哩哩囉囉li-li-lo-lo 
141掠無頭總lia̍h-bô-thâu-tsáng 
142掠龜走鱉lia̍h-ku-tsáu-pih 
143掠長補短lia̍h-tn̂g-póo-té 
144捏麵尪仔lia̍p-mī-ang-á 
145了尾仔囝liáu-bué-á-kiánn/liáu-bé-á-kiánn 
146料想袂到liāu-sióng-bē-kàu/liāu-sióng-buē-kàu 
147臨機應變lîm-ki-ìng-piàn 
148綾羅綢緞lîng-lô-tiû-tuān 
149六法全書lio̍k-huat-tsuân-su 
150羅漢跤仔lô-hàn-kha-á 
151落人的喙lo̍h-lâng-ê-tshuì 
152弄狗相咬lōng-káu-sio-kā 
153路邊擔仔lōo-pinn-tànn-á 
154馬馬虎虎má-má-hu-hu 
155馬西馬西má-se-má-se 
156糜糜卯卯mi-mi-mauh-mauh 
157綿死綿爛mî-sí-mî-nuā 
158瞞天過海muâ-thinn-kuè-hái/muâ-thinn-kè-hái 
159麻雀子仔muâ-tshiok-jí-á/muâ-tshiok-lí-á 
160若有若無ná ū ná bô 
161嚨喉蒂仔nâ-âu-tì-á 
162林投姊仔Nâ-tâu-tsí--á 
163掩掩揜揜ng-ng-iap-iap 
164黃梔仔花n̂g-ki-á-hue 
165迎新棄舊ngiâ-sin-khì-kū 
166年尾囡仔nî-bué gín-á/nî-bé gín-á 
167年久月深nî-kú-gue̍h-tshim/nî-kú-ge̍h-tshim 
168鳥鼠仔症niáu-tshí-á-tsìng/niáu-tshú-á-tsìng 
169鳥鼠仔冤niáu-tshí-á-uan/niáu-tshú-á-uan 
170鳥鼠擗仔niáu-tshí-phia̍k-á/niáu-tshú-phia̍k-á 
171鳥鼠觸仔niáu-tshí-tak-á/niáu-tshú-tak-á 
172軟塗深掘nńg-thôo-tshim-ku̍t 
173軁狗空仔nǹg-káu-khang-á 
174蚵仔麵線ô-á-mī-suànn 
175王哥柳哥ông--ko-liú--ko 
176烏面抐桮oo-bīn-lā-pue 
177烏仁目鏡oo-jîn-ba̍k-kiànn/oo-lîn-ba̍k-kiànn 
178烏魯木齊oo-lóo-bo̍k-tsè 
179阿彌陀佛Oo-mí-tôo-hu̍t 
180烏梅仔酒oo-muê-á-tsiú/oo-m̂-á-tsiú 
181烏貓姊仔oo-niau-tsí--á 
182烏枋拭仔oo-pang-tshit-á 
183烏頭仔車oo-thâu-á-tshia 
184烏天暗地oo-thinn-àm-tē/oo-thinn-àm-tuē 
185烏甜仔菜oo-tinn-á-tshài 
186烏青凝血oo-tshenn gîng-hueh/oo-tshinn gîng-huih 
187烏喙筆仔oo-tshuì-pit-á 
188百貨公司pah-huè kong-si/pah-hè kong-si  
 
 
用LINE傳送

 1. 莊文龍 Re: 四字詞

  1 二步七仔 --jī-pōo-tshit-á/--lī-pōo-tshit-á 
  2 阿里不達 a-lí-put-ta̍t 
  3 阿不倒仔 a-put-tó-á 
  4 阿沙不魯 a-sa-puh-luh 
  5 哀爸叫母 ai-pē-kiò-bú 
  6 愛睏藥仔 ài-khùn-io̍h-á 
  7 紅膏赤蠘 âng-ko-tshiah-tshi̍h 
  8 紅蔥仔頭 âng-tshang-á-thâu 
  9 貓霧仔光 bâ-bū-á-kng 
  10 慢慢仔是 bān-bān-á-sī 
  11 萬無一失 bān-bû-it-sit 
  12 萬不得已 bān-put-tik-í 
  13 袂食袂睏 bē-tsia̍h-bē-khùn/buē-tsia̍h-buē-khùn 
  14 欲死欲活 beh-sí-beh-ua̍h/bueh-sí-bueh-ua̍h 
  15 米酒頭仔 bí-tsiú-thâu-á 
  16 明仔早起 bîn-á-tsá-khí 
  17 面憂面結 bīn-iu-bīn-kat 
  18 無某無猴 bô-bóo-bô-kâu 
  19 無依無倚 bô-i-bô-uá 
  20 無意無思 bô-ì-bô-sù 
  21 無影無跡 bô-iánn-bô-tsiah 
  22 無要無緊 bô-iàu-bô-kín 
  23 無鹹無纖 bô-kiâm-bô-siam 
  24 無講無呾 bô-kóng-bô-tànn 
  25 無攬無拈 bô-lám-bô-ne 
  26 無暝無日 bô-mê-bô-ji̍t/bô-mî-bô-li̍t 
  27 無聲無說 bô-siann-bô-sueh/bô-siann-bô-seh 
  28 無代無誌 bô-tāi-bô-tsì 
  29 無大無細 bô-tuā-bô-sè/bô-tuā-bô-suè 
  30 謀財害命 bôo-tsâi-hāi-bīng 
  31 無法無天 bû-huat-bû-thian 
  32 無可奈何 bû-khó-nāi-hô 
  33 文文仔笑 bûn-bûn-á-tshiò 
  34 下跤手人 ē-kha-tshiú-lâng 
  35 儑頭儑面 gām-thâu-gām-bīn 
  36 疑神疑鬼 gî-sîn-gî-kuí 
  37 孽譎仔話 gia̍t-khiat-á-uē 
  38 玉皇大帝 Gio̍k-hông-tāi-tè 
  39 戇頭戇面 gōng-thâu-gōng-bīn 
  40 五分仔車 gōo-hun-á-tshia 
  41 牛脬檨 gû-lān-pha-suāinn 
  42 牛奶喙仔 gû-ling-tshuì-á/gû-ni-tshuì-á 
  43 牛屎鳥仔 gû-sái-tsiáu-á 
  44 月下老人 gua̍t-hā-nóo-jîn/gua̍t-hā-nóo-lîn 
  45 海水浴場 hái-tsuí i̍k-tiûnn 
  46 蝦蛄擗仔 hê-koo-phia̍k-á 
  47 嘻嘻嘩嘩 hi-hi-huā-huā 
  48 魚鱗仔 hî-lân-tshè-á/hû-lân-tshè-á 
  49 兄弟姊妹 hiann-tī-tsí-muē/hiann-tī-tsí-bē 
  50 耳空鬼仔 hīnn-khang-kuí-á/hī-khang-kuí-á 
  51 香菇肉糜 hiunn-koo-bah-muê/hiunn-koo-bah-bê 
  52 風聲嗙影 hong-siann-pòng-iánn 
  53 風調雨順 hong-tiâu-ú-sūn 
  54 黃昏市仔 hông-hun-tshī-á 
  55 虎頭夾仔 hóo-thâu-ngeh-á 
  56 胡蠅拍仔 hôo-sîn-phah-á 
  57 胡蠅屎痣 hôo-sîn-sái-kì 
  58 戶口抄本 hōo-kháu-tshau-pún 
  59 歡歡喜喜 huann-huann-hí-hí 
  60 歡頭喜面 huann-thâu-hí-bīn 
  61 花袂牢枝 hue-bē-tiâu-ki/hue-buē-tiâu-ki 
  62 花巴哩貓 hue-pa-li-niau 
  63 回心轉意 huê-sim-tsuán-ì/hê-sim-tsuán-ì 
  64 費氣費觸 huì-khì-huì-tak 
  65 野雞仔車 iá-ke-á-tshia/iá-kue-á-tshia 
  66 鉛筆絞仔 iân-pit-ká-á 
  67 央三托四 iang-sann-thok-sì 
  68 夭壽短命 iáu-siū-té-miā 
  69 應喙應舌 ìn-tshuì-ìn-tsi̍h 
  70 育囡仔歌 io-gín-á-kua 
  71 一刀兩斷 it-to-lióng-tuān 
  72 幽幽仔疼 iu-iu-á-thiànn 
  73 憂頭結面 iu-thâu-kat-bīn 
  74 憂頭苦面 iu-thâu-khóo-bīn 
  75 羊角豆仔 iûnn-kak-tāu-á 
  76 人家厝仔 jîn-ke-tshù-á/lîn-ke-tshù-á 
  77 人情世事 jîn-tsîng-sè-sū/lîn-tsîng-sè-sū 
  78 尿苴仔 jiō-tsū-á-kauh/liō-tsū-á-kauh 
  79 如來佛祖 Jû-lâi-pu̍t-tsóo/Lû-lâi-pu̍t-tsóo 
  80 如此如此 jû-tshú-jû-tshú/lû-tshú-lû-tshú 
  81 咖哩嗹囉 ka-lí-liân-lô 
  82 咬喙齒根 kā-tshuì-khí-kin/kā-tshuì-khí-kun 
  83 艱苦罪過 kan-khóo-tsē-kuà 
  84 仝爸各母 kāng-pē-koh-bú 
  85 狗蟻碟仔 káu-hiā-ti̍h-á 
  86 雞鵤仔車 ke-kak-á-tshia/kue-kak-á-tshia 
  87 假鬼假怪 ké-kuí-ké-kuài 
  88 假死假活 ké-sí-ké-ua̍h 
  89 假仙假觸 ké-sian-ké-tak 
  90 嫁查某囝 kè tsa-bóo-kiánn 
  91 經跤經手 kenn-kha-kenn-tshiú/kinn-kha-kinn-tshiú 
  92 跤模手印 kha-bôo-tshiú-ìn 
  93 跤來手來 kha-lâi-tshiú-lâi 
  94 跤梢間仔 kha-sau-king-á 
  95 跤尖手幼 kha-tsiam-tshiú-iù 
  96 跤指頭仔 kha-tsíng-thâu-á 
  97 坎坎坷坷 khám-khám-khia̍t-khia̍t 
  98 歁頭歁面 khám-thâu-khám-bīn 
  99 崁頭崁面 khàm-thâu-khàm-bīn 
  100 空殼支票 khang-khak-tsi-phiò 
  101 空喙哺舌 khang-tshuì-pōo-tsi̍h 
  102 哭爸哭母 khàu-pē-khàu-bú 
  103 豈有此理 khí-iú-tshú-lí 
  104 起雞母皮 khí-ke-bó-phuê/khí-kue-bó-phê 
  105 起跤動手 khí-kha-tāng-tshiú 
  106 氣身惱命 khì-sin-lóo-miā 
  107 去傷解鬱 khì-siong-kái-ut 
  108 儉儉仔用 khiām-khiām-á īng 
  109 儉腸凹肚 khiām-tn̂g-neh-tōo 
  110 輕聲細說 khin-siann-sè-sueh/khin-siann-suè-seh 
  111 抾紅點仔 khioh-âng-tiám-á 
  112 抾字紙的 khioh-jī-tsuá--ê/khioh-lī-tsuá--ê 
  113 搝搝搦搦 khiú-khiú-la̍k-la̍k 
  114 寬寬仔是 khuann-khuann-á-sī 
  115 指指揬揬 kí-kí-tu̍h-tu̍h 
  116 寄金簿仔 kià-kim-phōo-á 
  117 行後尾門 kiânn-āu-bué-mn̂g/kiânn-āu-bé-mn̂g 
  118 金斗甕仔 kim-táu-àng-á 
  119 緊事寬辦 kín-sū-khuann-pān 
  120 近廟欺神 kīn-biō-khi-sîn/kūn-biō-khi-sîn 
  121 求神問佛 kiû-sîn-mn̄g-pu̍t 
  122 捲螺仔風 kńg-lê-á-hong 
  123 捲螺仔旋 kńg-lê-á-tsn̄g 
  124 講嘐潲話 kóng hau-siâu-uē 
  125 講大聲話 kóng tuā-siann-uē 
  126 孤絕種 koo-khu̍t-tse̍h-tsíng 
  127 孤毛絕種 koo-môo-tse̍h-tsíng 
  128 姑不而將 koo-put-jî-tsiong/koo-put-lî-tsiong 
  129 舅仔探房 kū-á-thàm-pâng 
  130 割稻仔尾 kuah-tiū-á-bué/kuah-tiū-á-bé 
  131 觀前顧後 kuan-tsîng-kòo-āu 
  132 規年迵天 kui-nî-thàng-thinn 
  133 鬼頭鬼腦 kuí-thâu-kuí-náu 
  134 拉圇仔燒 la-lun-á-sio 
  135 來來去去 lâi-lâi-khì-khì 
  136 搦屎搦尿 la̍k-sái-la̍k-jiō/la̍k-sái-la̍k-liō 
  137 流豬哥瀾 lâu-ti-ko-nuā/lâu-tu-ko-nuā 
  138 老神在在 lāu-sîn-tsāi-tsāi 
  139 離離落落 li-li-lak-lak 
  140 哩哩囉囉 li-li-lo-lo 
  141 掠無頭總 lia̍h-bô-thâu-tsáng 
  142 掠龜走鱉 lia̍h-ku-tsáu-pih 
  143 掠長補短 lia̍h-tn̂g-póo-té 
  144 捏麵尪仔 lia̍p-mī-ang-á 
  145 了尾仔囝 liáu-bué-á-kiánn/liáu-bé-á-kiánn 
  146 料想袂到 liāu-sióng-bē-kàu/liāu-sióng-buē-kàu 
  147 臨機應變 lîm-ki-ìng-piàn 
  148 綾羅綢緞 lîng-lô-tiû-tuān 
  149 六法全書 lio̍k-huat-tsuân-su 
  150 羅漢跤仔 lô-hàn-kha-á 
  151 落人的喙 lo̍h-lâng-ê-tshuì 
  152 弄狗相咬 lōng-káu-sio-kā 
  153 路邊擔仔 lōo-pinn-tànn-á 
  154 馬馬虎虎 má-má-hu-hu 
  155 馬西馬西 má-se-má-se 
  156 糜糜卯卯 mi-mi-mauh-mauh 
  157 綿死綿爛 mî-sí-mî-nuā 
  158 瞞天過海 muâ-thinn-kuè-hái/muâ-thinn-kè-hái 
  159 麻雀子仔 muâ-tshiok-jí-á/muâ-tshiok-lí-á 
  160 若有若無 ná ū ná bô 
  161 嚨喉蒂仔 nâ-âu-tì-á 
  162 林投姊仔 Nâ-tâu-tsí--á 
  163 掩掩揜揜 ng-ng-iap-iap 
  164 黃梔仔花 n̂g-ki-á-hue 
  165 迎新棄舊 ngiâ-sin-khì-kū 
  166 年尾囡仔 nî-bué gín-á/nî-bé gín-á 
  167 年久月深 nî-kú-gue̍h-tshim/nî-kú-ge̍h-tshim 
  168 鳥鼠仔症 niáu-tshí-á-tsìng/niáu-tshú-á-tsìng 
  169 鳥鼠仔冤 niáu-tshí-á-uan/niáu-tshú-á-uan 
  170 鳥鼠擗仔 niáu-tshí-phia̍k-á/niáu-tshú-phia̍k-á 
  171 鳥鼠觸仔 niáu-tshí-tak-á/niáu-tshú-tak-á 
  172 軟塗深掘 nńg-thôo-tshim-ku̍t 
  173 軁狗空仔 nǹg-káu-khang-á 
  174 蚵仔麵線 ô-á-mī-suànn 
  175 王哥柳哥 ông--ko-liú--ko 
  176 烏面抐桮 oo-bīn-lā-pue 
  177 烏仁目鏡 oo-jîn-ba̍k-kiànn/oo-lîn-ba̍k-kiànn 
  178 烏魯木齊 oo-lóo-bo̍k-tsè 
  179 阿彌陀佛 Oo-mí-tôo-hu̍t 
  180 烏梅仔酒 oo-muê-á-tsiú/oo-m̂-á-tsiú 
  181 烏貓姊仔 oo-niau-tsí--á 
  182 烏枋拭仔 oo-pang-tshit-á 
  183 烏頭仔車 oo-thâu-á-tshia 
  184 烏天暗地 oo-thinn-àm-tē/oo-thinn-àm-tuē 
  185 烏甜仔菜 oo-tinn-á-tshài 
  186 烏青凝血 oo-tshenn gîng-hueh/oo-tshinn gîng-huih 
  187 烏喙筆仔 oo-tshuì-pit-á 
  188 百貨公司 pah-huè kong-si/pah-hè kong-si 
  189 扮公伙仔 pān-kong-hué-á/pān-kong-hé-á 
  190 爸老囝幼 pē-lāu-kiánn-iù 
  191 懸低 peh-kuân-peh-kē 
  192 白頭鵠仔 pe̍h-thâu-khok-á 
  193 白賊七仔 pe̍h-tsha̍t-tshit--á 
  194 白汫無味 pe̍h-tsiánn-bô-bī 
  195 拍殕仔光 phah-phú-á-kng 
  196 拍鐵仔褲 phah-thih-á-khòo 
  197 拍鐵仔師 phah-thih-á-sai 
  198 歹銅舊錫 pháinn-tâng-kū-siah 
  199 澎湖菜瓜 phênn-ôo-tshài-kue 
  200 膨肚短命 phòng-tōo-té-miā 
  201 便當篋仔 piān-tong-kheh-á 
  202 反來反去 píng-lâi-píng-khì 
  203 變鬼變怪 pìnn-kuí-pìnn-kuài 
  204 保生大帝 Pó-sing-tāi-tè 
  205 斧頭櫼仔 póo-thâu-tsinn-á 
  206 布頭布尾 pòo-thâu-pòo-bué/pòo-thâu-pòo-bé 
  207 半信半疑 puàn-sìn-puàn-gî 
  208 半陰陽仔 puànn-iam-iûnn-á 
  209 半桶師仔 puànn-tháng-sai-á 
  210 糞埽市場 pùn-sò-tshī-tiûnn 
  211 歕雞胿仔 pûn ke-kui-á/pûn kue-kui-á 
  212 不三不四 put-sam-put-sù 
  213 不答不七 put-tap-put-tshit 
  214 沙龍巴斯 sa-long-pa-suh 
  215 屎礐仔蟲 sái-ha̍k-á-thâng 
  216 三界娘仔 sam-kài-niû-á 
  217 三不五時 sam-put-gōo-sî 
  218 三山國王 Sam-san-kok-ông 
  219 三心兩意 sam-sim-lióng-ì 
  220 山盟海誓 san-bîng-hái-sè 
  221 山伯英台 San-phik-Ing-tâi 
  222 山珍海味 san-tin-hái-bī 
  223 相挨相 sio-e-sio-kheh/sann-ue-sann-khueh 
  224 三更半暝 sann-kenn-puànn-mê/sann-kinn-puànn-mî 
  225 三長兩短 sann-tn̂g-nn̄g-té 
  226 三除四扣 sann-tû-sì-khàu 
  227 掃梳笒仔 sàu-se-gím-á/sàu-sue-giám-á 
  228 西秦王爺 Se-tsîn-ông-iâ 
  229 洗身軀間 sé-sin-khu-king/sué-sin-khu-king 
  230 誓不兩立 sè-put-lióng-li̍p 
  231 生時日月 senn-sî-ji̍t-gue̍h/sinn-sî-li̍t-ge̍h 
  232 窸窸窣窣 si-si-su̍t-su̍t 
  233 死囡仔脯 sí-gín-á-póo 
  234 死囡仔䖙 sí-gín-á-the 
  235 死窟仔水 sí-khut-á-tsuí 
  236 死豬仔價 sí-ti-á-kè/sí-tu-á-kè 
  237 死坐活食 sí-tsē-ua̍h-tsia̍h 
  238 四跤仔泅 sì-kha-á-siû 
  239 四跤杜定 sì-kha-tōo-tīng 
  240 四箍輾轉 sì-khoo-liàn-tńg 
  241 四箍圍仔 sì-khoo-uî-á 
  242 時時刻刻 sî-sî-khik-khik 
  243 善男信女 siān-lâm-sìn-lí/siān-lâm-sìn-lú 
  244 雙面刀鬼 siang-bīn-to-kuí 
  245 聲聲句句 siann-siann-kù-kù 
  246 消瘦落肉 siau-sán-lo̍h-bah 
  247 消災解厄 siau-tsai-kái-eh 
  248 小鬼仔殼 siáu-kuí-á-khak 
  249 心驚膽嚇 sim-kiann-tánn-hiannh 
  250 心狂火著 sim-kông-hué-to̍h/sim-kông-hé-to̍h 
  251 心肝仔囝 sim-kuann-á-kiánn 
  252 心肝窟仔 sim-kuann-khut-á 
  253 神主牌仔 sîn-tsú-pâi-á 
  254 相拍雞仔 sio-phah-ke-á/sio-phah-kue-á 
  255 小兒麻痺 sió-jî-bâ-pì/sió-lî-bâ-pì 
  256 傷風敗俗 siong-hong-pāi-sio̍k 
  257 傷天害理 siong-thian-hāi-lí 
  258 十二指腸 si̍p-jī-tsí-tn̂g/si̍p-lī-tsí-tn̂g 
  259 十八骰仔 si̍p-pat-tâu-á 
  260 收跤洗手 siu-kha-sé-tshiú/siu-kha-sué-tshiú 
  261 受當袂起 siū-tong-bē-khí/siū-tong-buē-khí 
  262 想空想縫 siūnn-khang-siūnn-phāng 
  263 想東想西 siūnn-tang-siūnn-sai 
  264 挲圓仔湯 so-înn-á-thng 
  265 塑膠袋仔 sok-ka-tē-á 
  266 四通八達 sù-thong-pat-ta̍t 
  267 砂石仔車 sua-tsio̍h-á-tshia 
  268 山東白仔 suann-tang-pe̍h-á 
  269 衰尾道人 sue-bué-tō-jîn/sue-bé-tō-lîn 
  270 隨機應變 suî-ki-ìng-piàn 
  271 打馬膠路 tá-má-ka-lōo 
  272 陳三五娘 Tân-sann-Gōo-niû 
  273 東西南北 tang-sai-lâm-pak 
  274 東倒西歪 tang-tó-sai-uai 
  275 筒仔米糕 tâng-á-bí-ko 
  276 沓沓滴滴 ta̍p-ta̍p-tih-tih 
  277 豆菜底的 tāu-tshài-té--ê/tāu-tshài-tué--ê 
  278 地牛翻身 tē-gû-huan-sin/tuē-gû-huan-sin 
  279 佯顛佯戇 tènn-tian-tènn-gōng/tìnn-tian-tìnn-gōng 
  280 癩爛癆 thái-ko-nuā-lô 
  281 泰國菝仔 thài-kok-pua̍t-á 
  282 刣雞教猴 thâi-ke-kà-kâu/thâi-kue-kà-kâu 
  283 貪官汙吏 tham-kuann-ù-lī 
  284 趁食查某 thàn-tsia̍h-tsa-bóo 
  285 偷咬雞仔 thau-kā-ke-á/thau-kā-kue-á 
  286 偷工減料 thau-kang-kiám-liāu 
  287 偷來暗去 thau-lâi-àm-khì 
  288 頭眩目暗 thâu-hîn-ba̍k-àm 
  289 頭殼額仔 thâu-khak-hia̍h-á 
  290 頭毛鋏仔 thâu-mn̂g-giap-á 
  291 頭鬃箍仔 thâu-tsang-khoo-á 
  292 啼啼哭哭 thî-thî-khàu-khàu 
  293 拆食落腹 thiah-tsia̍h-lo̍h-pak 
  294 鐵骨仔生 thih-kut-á-senn/thih-kut-á-sinn 
  295 天反地亂 thinn-huán-tē-luān/thinn-huán-tuē-luān 
  296 抽豬母稅 thiu-ti-bó-suè/thiu-tu-bó-sè 
  297 湯匙仔菜 thng-sî-á-tshài 
  298 糖甘蜜甜 thn̂g-kam-bi̍t-tinn 
  299 土公仔性 thóo-kong-á-sìng 
  300 拖身拖命 thua-sin-thua-miā 
  301 豬母奶仔 ti-bó-ling-á/tu-bó-ni-á 
  302 豬油粕仔 ti-iû-phoh-á/tu-iû-phoh-á 
  303 豬狗精牲 ti-káu-tsing-senn/tu-káu-tsing-sinn 
  304 豬跤麵線 ti-kha-mī-suànn/tu-kha-mī-suànn 
  305 電火球仔 tiān-hué-kiû-á/tiān-hé-kiû-á 
  306 電火泡仔 tiān-hué-pho̍k-á/tiān-hé-pho̍k-á 
  307 電影戲園 tiān-iánn-hì-hn̂g 
  308 電頭鬃店 tiān-thâu-tsang-tiàm 
  309 重重疊疊 tîng-tîng-tha̍h-tha̍h 
  310 甜言蜜語 tinn-giân-bi̍t-gí/tinn-giân-bi̍t-gú 
  311 纏跤絆手 tînn-kha-puànn-tshiú 
  312 趒跤頓蹄 tiô-kha-tǹg-tê 
  313 著寒熱仔 tio̍h kuânn-jia̍t-á/tio̍h kuânn-lia̍t-á 
  314 直腸直肚 ti̍t-tn̂g-ti̍t-tōo 
  315 當頭白日 tng-thâu-pe̍h-ji̍t/tng-thâu-pe̍h-li̍t 
  316 當頭對面 tng-thâu-tuì-bīn 
  317 轉彎踅角 tńg-uan-se̍h-kak 
  318 頓椅頓桌 tǹg-í-tǹg-toh 
  319 長短跤話 tn̂g-té-kha-uē 
  320 查某囡仔 tsa-bóo gín-á 
  321 查埔囡仔 tsa-poo gín-á 
  322 早起時仔 tsá-khí-sî-á 
  323 十花五色 tsa̍p-hue-gōo-sik 
  324 十二生相 tsa̍p-jī senn-siùnn/tsa̍p-lī sinn-siùnn 
  325 雜差仔工 tsa̍p-tshe-á-kang 
  326 雜種仔囝 tsa̍p-tsíng-á-kiánn 
  327 走袂開跤 tsáu-bē-khui-kha/tsáu-buē-khui-kha 
  328 走街仔仙 tsáu-ke-á-sian/tsáu-kue-á-sian 
  329 吵家抐計 tshá-ke-lā-kè 
  330 吵家抐宅 tshá-ke-lā-the̍h 
  331 柴頭尪仔 tshâ-thâu-ang-á 
  332 菜店查某 tshài-tiàm-tsa-bóo 
  333 插喙插舌 tshap-tshuì-tshap-tsi̍h 
  334 臭耳甕仔 tshàu-hīnn-àng-á/tshàu-hī-àng-á 
  335 臭藥丸仔 tshàu-io̍h-uân-á 
  336 臭頭雞仔 tshàu-thâu-ke-á/tshàu-thâu-kue-á 
  337 青面獠牙 tshenn-bīn-liâu-gê/tshinn-bīn-liâu-gê 
  338 青磅白磅 tshenn-pōng-pe̍h-pōng/tshinn-pōng-pe̍h-pōng 
  339 青草仔茶 tshenn-tsháu-á-tê/tshinn-tsháu-á-tê 
  340 青草仔店 tshenn-tsháu-á-tiàm/tshinn-tsháu-á-tiàm 
  341 嗤舞嗤呲 tshi-bú-tshi̍h-tshū 
  342 悽慘落魄 tshi-tshám-lo̍k-phik 
  343 赤跤仙仔 tshiah-kha-sian-á 
  344 千千萬萬 tshian-tshian-bān-bān 
  345 親情五十 tshin-tsiânn-gōo-tsa̍p 
  346 笑頭笑面 tshiò-thâu-tshiò-bīn 
  347 七老八老 tshit-lāu-peh-lāu/tshit-lāu-pueh-lāu 
  348 七娘媽生 Tshit-niû-má-senn/Tshit-niû-má-sinn 
  349 迌囡仔 tshit-thô-gín-á 
  350 迌物仔 tshit-thô-mi̍h-á/tshit-thô-mn̍gh-á 
  351 迌查某 tshit-thô-tsa-bóo 
  352 七早八早 tshit-tsá-peh-tsá/tshit-tsá-pueh-tsá 
  353 手摺簿仔 tshiú-tsih-phōo-á 
  354 手指頭仔 tshiú-tsíng-thâu-á 
  355 粗俗物仔 tshoo-sio̍k-mi̍h-á/tshoo-sio̍k-mn̍gh-á 
  356 粗菜便飯 tshoo-tshài piān-pn̄g 
  357 厝角鳥仔 tshù-kak-tsiáu-á 
  358 厝邊頭尾 tshù-pinn-thâu-bué/tshù-pinn-thâu-bé 
  359 指腹為婚 tsí pak uî hun 
  360 姊妹仔伴 tsí-muē-á-phuānn/tsí-bē-á-phuānn 
  361 食軟驚硬 tsia̍h-nńg-kiann-ngē/tsia̍h-nńg-kiann-ngī 
  362 食便領現 tsia̍h-piān-niá-hiān 
  363 食清領便 tsia̍h-tshing-niá-piān 
  364 尖跤幼手 tsiam-kha-iù-tshiú 
  365 尖喙掘仔 tsiam-tshuì-ku̍t-á 
  366 尖喙夾仔 tsiam-tshuì-ngeh-á 
  367 前因後果 tsiân-in-hiō-kó 
  368 正月正時 tsiann-gue̍h-tsiann-sî/tsiann-ge̍h-tsiann-sî 
  369 照呼照行 tsiàu-hoo-tsiàu-kiânn 
  370 叔伯兄弟 tsik-peh-hiann-tī 
  371 叔伯姊妹 tsik-peh-tsí-muē/tsik-peh-tsí-bē 
  372 指頭拇公 tsíng-thâu-bú-kong 
  373 一目仔 tsi̍t-ba̍k-nih-á 
  374 一日到暗 tsi̍t-ji̍t-kàu-àm/tsi̍t-li̍t-kàu-àm 
  375 一家伙仔 tsi̍t-ke-hué-á/tsi̍t-ke-hé-á 
  376 一百空一 tsi̍t-pah khòng-it 
  377 一半个仔 tsi̍t-puànn-ê-á 
  378 一半日仔 tsi̍t-puànn-ji̍t-á/tsi̍t-puànn-li̍t-á 
  379 一觸久仔 tsi̍t-tak-kú-á 
  380 一霎仔久 tsi̍t-tiap-á-kú 
  381 酒矸窒仔 tsiú-kan-that-á 
  382 上卌袂攝 tsiūnn-siap-bē-liap/tsiūnn-siap-buē-liap 
  383 祖傳祕方 tsóo-thuân-pì-hng 
  384 煮食裙仔 tsú-tsia̍h-kûn-á 
  385 註生娘娘 Tsù-senn-niû-niû/Tsù-sinn-niû-niû 
  386 自作自受 tsū-tsok-tsū-siū 
  387 水紅仔色 tsuí-âng-á-sik 
  388 大富大貴 tuā-hù-tuā-kuì 
  389 大主大意 tuā-tsú-tuā-ì 
  390 綴轎後的 tuè-kiō-āu--ê/tè-kiō-āu--ê 
  391 綴前綴後 tuè-tsîng-tuè-āu/tè-tsîng-tè-āu 
  392 對襟仔衫 tuì-khim-á-sann 
  393 有的無的 ū--ê-bô--ê 
  394 有耳無喙 ū-hīnn-bô-tshuì/ū-hī-bô-tshuì 
  395 有空無榫 ū-khang-bô-sún 
  396 有時有陣 ū-sî-ū-tsūn 
  397 有當時仔 ū-tang-sî-á 
  398 有頭有尾 ū-thâu-ū-bué/ū-thâu-ū-bé 
  399 有一無兩 ū-tsi̍t-bô-nn̄g 
  400 歪膏揤斜 uai-ko-tshi̍h-tshua̍h 
  401 冤家量債 uan-ke-niû-tsè 
  402 彎來斡去 uan-lâi-uat-khì 
  403 彎彎斡斡 uan-uan-uat-uat 
  404 畫糖尪仔 uē-thn̂g-ang-á 
  405 勻勻仔火 ûn-ûn-á-hué/ûn-ûn-á-hé 
  406 紅十字會 Âng-si̍p-jī-huē/Âng-si̍p-lī-huē 
  407 網際網路 bāng-tsè-bāng-lōo 
  408 莫名其妙 bo̍k-bîng-kî-miāu 
  409 滿漢全席 buán-hàn-tsuân-si̍k 
  410 風風雨雨 hong-hong-ú-ú 
  411 花花公子 hua-hua-kong-tsú 
  412 一模一樣 it-bôo-it-iūnn 
  413 一心一意 it-sim-it-ì 
  414 有史以來 iú-sú í-lâi 
  415 二氧化碳 jī-ióng-huà-thuànn 
  416 家扶中心 Ka-hû Tiong-sim 
  417 家家戶戶 ke-ke-hōo-hōo 
  418 輕輕鬆鬆 khin-khin-sang-sang 
  419 各行各業 kok-hâng-kok-gia̍p 
  420 理所當然 lí-sóo-tong-jiân/lí-sóo-tong-liân 
  421 亂七八糟 luān-tshi-pa-tsau 
  422 百分之百 pah-hun-tsi-pah 
  423 不可思議 put-khó-su-gī 
  424 不知不覺 put-ti-put-kak 
  425 新陳代謝 sin-tîn-tāi-siā 
  426 傳藝中心 Thuân-gē Tiong-sim 
  427 點點滴滴 tiám-tiám-tih-tih 
  428 獨一無二 to̍k-it-bû-jī/to̍k-it-bû-lī 
  429 千辛萬苦 tshian-sin-bān-khóo 
  430 向天湖山 Hiòng-thian-ôo-suann 附錄
  431 九份二山 Káu-hūn-jī-suann 附錄
  432 龜山島山 Ku-suann-tó-suann 附錄
  433 南胡大山 Lâm-ôo-tuā-suann 附錄
  434 北合歡山 Pak-ha̍p-huan-suann 附錄
  435 北插天山 Pak-tshah-thian-suann 附錄
  436 卑南主山 Pi-lâm-tsú-suann 附錄
  437 小觀音山 Sió-kuan-im-suann 附錄
  438 秀姑巒山 Siù-koo-luân-suann 附錄
  439 中央山脈 Tiong-iong-suann-me̍h 附錄
  440 中央尖山 Tiong-iong-tsiam-suann 附錄
  441 大霸尖山 Tuā-pà-tsiam-suann 附錄
  442 草山行館 Tsháu-suann Hîng-kuán 附錄
  443 總統府衙 Tsóng-thóng-hú-gê 附錄
  444 阿里山線 A-lí-san-suànn 附錄
  445 南迴鐵路 Lâm-huê-thih-lōo 附錄
  446 西部幹線 Se-pōo-kàn-suànn 附錄
  447 蘇澳新站 Soo-ò-sin-tsām 附錄
  448 東部幹線 Tang-pōo-kàn-suànn 附錄
  449 第一分道 Tē-it-hun-tō 附錄
  450 阿里山鄉 A-lí-san-hiong 附錄
  451 三地門鄉 Sam-tē-mn̂g-hiong 附錄
  452 太麻里鄉 Thài-mâ-lí-hiong 附錄
  453 亞東醫院 A-tang Pēnn-īnn/A-tang Pīnn-īnn 附錄
  454 萬芳醫院 Bān-hong Pēnn-īnn/Bān-hong Pīnn-īnn 附錄
  455 萬芳社區 Bān-hong Siā-khu 附錄
  456 民權西路 Bîn-kuân-se-lōo 附錄
  457 文化中心 Bûn-huà Tiong-sim 附錄
  458 鳳山國中 Hōng-suann Kok-tiong 附錄
  459 鳳山西站 Hōng-suann-se-tsām 附錄
  460 永安市場 Íng-an Tshī-tiûnn 附錄
  461 油廠國小 Iû-tshiúnn Kok-sió 附錄
  462 科技大樓 Kho-ki Tuā-lâu 附錄
  463 橋頭糖廠 Kiô-thâu Thn̂g-tshiúnn 附錄
  464 高雄車站 Ko-hiông Tshia-tsām 附錄
  465 南京東路 Lâm-kiann-tang-lōo 附錄
  466 三多商圈 Sàm-to Siong-khuan 附錄
  467 信義國小 Sìn-gī Kok-sió 附錄
  468 生態園區 Sing-thài Uân-khu 附錄
  469 臺北車站 Tâi-pak Tshia-tsām 附錄
  470 臺北車站 Tâi-pak Tshia-tsām 附錄
  471 臺大醫院 Tâi-tāi Pēnn-īnn/Tâi-tāi Pīnn-īnn 附錄
  472 臺電大樓 Tâi-tiān Tuā-lâu 附錄
  473 忠孝復興 Tiong-hàu Ho̍k-hing 附錄
  474 忠孝復興 Tiong-hàu Ho̍k-hing 附錄
  475 忠孝新生 Tiong-hàu Sin-sing 附錄
  476 忠孝敦化 Tiong-hàu Tun-huà 附錄
  477 中央公園 Tiong-iong Kong-hn̂g 附錄
  478 中山國中 Tiong-san Kok-tiong 附錄
  479 都會公園 Too-huē Kong-hn̂g 附錄
  480 前鎮高中 Tsiân-tìn Ko-tiong 附錄
  481 阿公店溪 A-kong-tiàm-khe 附錄
  482 老田寮溪 Lāu-tshân-liâu-khe 附錄
  483 馬太鞍溪 Má-tāi-an-khe 附錄
  484 秀姑巒溪 Siù-koo-luân-khe 附錄
  485 陳有蘭溪 Tân-iú-lân-khe 附錄
  486 頭汴坑溪 Thâu-pān-khenn-khe 附錄
  487 東埔蚋溪 Tong-poo-la̍k-khe 附錄
  488 祀典武廟 Sī-tián-bú-biō 附錄
  489 鄭氏家廟 Tēnn--sī-ka-biō 附錄
  490 定光佛廟 Tīng-kong-hu̍t-biō 附錄
  491 都城隍廟 Too-sîng-hông-biō 附錄
  492 恩主公廟 Un-tsú-kong-biō 附錄
  493 紅瓦厝仔 Âng-hiā-tshù-á 附錄
  494 麻里折口 Bâ-lí-tsik-kháu 附錄
  495 五叉水路 Gōo-tshe-tsuí-lōo 附錄
  496 茄苳萣仔 Ka-tang-tiānn-á 附錄
  497 關帝廟街 Kuan-tè-biō-ke 附錄
  498 六跤佃莊 La̍k-kha-tiān-tsng 附錄
  499 六龜里社 La̍k-ku-lí-siā 附錄
  500 羅漢內門 Lô-hàn-lāi-mn̂g 附錄
  501 鹿仔草庄 Lo̍k-á-tsháu-tsng 附錄
  502 打馬武窟 Tánn-má-bú-khut 附錄
  503 芝蘭三堡 Tsi-lân-sam-pó 附錄

  1

  中華民國 教育部 版權所有©2011 Ministry of Education, R.O.C. All rights reserved.

  [回覆] 莊文龍 迴響於 10 二月, 2012 08:14