宜蘭縣教育支援平台 會員登入 會員註冊 我的i教書

 

 

1二步七仔--jī-pōo-tshit-á/--lī-pōo-tshit-á 
2阿里不達a-lí-put-ta̍t 
3阿不倒仔a-put-tó-á 
4阿沙不魯a-sa-puh-luh 
5哀爸叫母ai-pē-kiò-bú 
6愛睏藥仔ài-khùn-io̍h-á 
7紅膏赤蠘âng-ko-tshiah-tshi̍h 
8紅蔥仔頭âng-tshang-á-thâu 
9貓霧仔光bâ-bū-á-kng 
10慢慢仔是bān-bān-á-sī 
11萬無一失bān-bû-it-sit 
12萬不得已bān-put-tik-í 
13袂食袂睏bē-tsia̍h-bē-khùn/buē-tsia̍h-buē-khùn 
14欲死欲活beh-sí-beh-ua̍h/bueh-sí-bueh-ua̍h 
15米酒頭仔bí-tsiú-thâu-á 
16明仔早起bîn-á-tsá-khí 
17面憂面結bīn-iu-bīn-kat 
18無某無猴bô-bóo-bô-kâu 
19無依無倚bô-i-bô-uá 
20無意無思bô-ì-bô-sù 
21無影無跡bô-iánn-bô-tsiah 
22無要無緊bô-iàu-bô-kín 
23無鹹無纖bô-kiâm-bô-siam 
24無講無呾bô-kóng-bô-tànn 
25無攬無拈bô-lám-bô-ne 
26無暝無日bô-mê-bô-ji̍t/bô-mî-bô-li̍t 
27無聲無說bô-siann-bô-sueh/bô-siann-bô-seh 
28無代無誌bô-tāi-bô-tsì 
29無大無細bô-tuā-bô-sè/bô-tuā-bô-suè 
30謀財害命bôo-tsâi-hāi-bīng 
31無法無天bû-huat-bû-thian 
32無可奈何bû-khó-nāi-hô 
33文文仔笑bûn-bûn-á-tshiò 
34下跤手人ē-kha-tshiú-lâng 
35儑頭儑面gām-thâu-gām-bīn 
36疑神疑鬼gî-sîn-gî-kuí 
37孽譎仔話gia̍t-khiat-á-uē 
38玉皇大帝Gio̍k-hông-tāi-tè 
39戇頭戇面gōng-thâu-gōng-bīn 
40五分仔車gōo-hun-á-tshia 
41脬檨gû-lān-pha-suāinn 
42牛奶喙仔gû-ling-tshuì-á/gû-ni-tshuì-á 
43牛屎鳥仔gû-sái-tsiáu-á 
44月下老人gua̍t-hā-nóo-jîn/gua̍t-hā-nóo-lîn 
45海水浴場hái-tsuí i̍k-tiûnn 
46蝦蛄擗仔hê-koo-phia̍k-á 
47嘻嘻嘩嘩hi-hi-huā-huā 
48魚鱗hî-lân-tshè-á/hû-lân-tshè-á 
49兄弟姊妹hiann-tī-tsí-muē/hiann-tī-tsí-bē 
50耳空鬼仔hīnn-khang-kuí-á/hī-khang-kuí-á 
51香菇肉糜hiunn-koo-bah-muê/hiunn-koo-bah-bê 
52風聲嗙影hong-siann-pòng-iánn 
53風調雨順hong-tiâu-ú-sūn 
54黃昏市仔hông-hun-tshī-á 
55虎頭夾仔hóo-thâu-ngeh-á 
56胡蠅拍仔hôo-sîn-phah-á 
57胡蠅屎痣hôo-sîn-sái-kì 
58戶口抄本hōo-kháu-tshau-pún 
59歡歡喜喜huann-huann-hí-hí 
60歡頭喜面huann-thâu-hí-bīn 
61花袂牢枝hue-bē-tiâu-ki/hue-buē-tiâu-ki 
62花巴哩貓hue-pa-li-niau 
63回心轉意huê-sim-tsuán-ì/hê-sim-tsuán-ì 
64費氣費觸huì-khì-huì-tak 
65野雞仔車iá-ke-á-tshia/iá-kue-á-tshia 
66鉛筆絞仔iân-pit-ká-á 
67央三托四iang-sann-thok-sì 
68夭壽短命iáu-siū-té-miā 
69應喙應舌ìn-tshuì-ìn-tsi̍h 
70育囡仔歌io-gín-á-kua 
71一刀兩斷it-to-lióng-tuān 
72幽幽仔疼iu-iu-á-thiànn 
73憂頭結面iu-thâu-kat-bīn 
74憂頭苦面iu-thâu-khóo-bīn 
75羊角豆仔iûnn-kak-tāu-á 
76人家厝仔jîn-ke-tshù-á/lîn-ke-tshù-á 
77人情世事jîn-tsîng-sè-sū/lîn-tsîng-sè-sū 
78尿苴仔jiō-tsū-á-kauh/liō-tsū-á-kauh 
79如來佛祖Jû-lâi-pu̍t-tsóo/Lû-lâi-pu̍t-tsóo 
80如此如此jû-tshú-jû-tshú/lû-tshú-lû-tshú 
81咖哩嗹囉ka-lí-liân-lô 
82咬喙齒根kā-tshuì-khí-kin/kā-tshuì-khí-kun 
83艱苦罪過kan-khóo-tsē-kuà 
84仝爸各母kāng-pē-koh-bú 
85狗蟻碟仔káu-hiā-ti̍h-á 
86雞鵤仔車ke-kak-á-tshia/kue-kak-á-tshia 
87假鬼假怪ké-kuí-ké-kuài 
88假死假活ké-sí-ké-ua̍h 
89假仙假觸ké-sian-ké-tak 
90嫁查某囝kè tsa-bóo-kiánn 
91經跤經手kenn-kha-kenn-tshiú/kinn-kha-kinn-tshiú 
92跤模手印kha-bôo-tshiú-ìn 
93跤來手來kha-lâi-tshiú-lâi 
94跤梢間仔kha-sau-king-á 
95跤尖手幼kha-tsiam-tshiú-iù 
96跤指頭仔kha-tsíng-thâu-á 
97坎坎坷坷khám-khám-khia̍t-khia̍t 
98歁頭歁面khám-thâu-khám-bīn 
99崁頭崁面khàm-thâu-khàm-bīn 
100空殼支票khang-khak-tsi-phiò 
101空喙哺舌khang-tshuì-pōo-tsi̍h 
102哭爸哭母khàu-pē-khàu-bú 
103豈有此理khí-iú-tshú-lí 
104起雞母皮khí-ke-bó-phuê/khí-kue-bó-phê 
105起跤動手khí-kha-tāng-tshiú 
106氣身惱命khì-sin-lóo-miā 
107去傷解鬱khì-siong-kái-ut 
108儉儉仔用khiām-khiām-á īng 
109儉腸凹肚khiām-tn̂g-neh-tōo 
110輕聲細說khin-siann-sè-sueh/khin-siann-suè-seh 
111抾紅點仔khioh-âng-tiám-á 
112抾字紙的khioh-jī-tsuá--ê/khioh-lī-tsuá--ê 
113搝搝搦搦khiú-khiú-la̍k-la̍k 
114寬寬仔是khuann-khuann-á-sī 
115指指揬揬kí-kí-tu̍h-tu̍h 
116寄金簿仔kià-kim-phōo-á 
117行後尾門kiânn-āu-bué-mn̂g/kiânn-āu-bé-mn̂g 
118金斗甕仔kim-táu-àng-á 
119緊事寬辦kín-sū-khuann-pān 
120近廟欺神kīn-biō-khi-sîn/kūn-biō-khi-sîn 
121求神問佛kiû-sîn-mn̄g-pu̍t 
122捲螺仔風kńg-lê-á-hong 
123捲螺仔旋kńg-lê-á-tsn̄g 
124講嘐潲話kóng hau-siâu-uē 
125講大聲話kóng tuā-siann-uē 
126絕種koo-khu̍t-tse̍h-tsíng 
127孤毛絕種koo-môo-tse̍h-tsíng 
128姑不而將koo-put-jî-tsiong/koo-put-lî-tsiong 
129舅仔探房kū-á-thàm-pâng 
130割稻仔尾kuah-tiū-á-bué/kuah-tiū-á-bé 
131觀前顧後kuan-tsîng-kòo-āu 
132規年迵天kui-nî-thàng-thinn 
133鬼頭鬼腦kuí-thâu-kuí-náu 
134拉圇仔燒la-lun-á-sio 
135來來去去lâi-lâi-khì-khì 
136搦屎搦尿la̍k-sái-la̍k-jiō/la̍k-sái-la̍k-liō 
137流豬哥瀾lâu-ti-ko-nuā/lâu-tu-ko-nuā 
138老神在在lāu-sîn-tsāi-tsāi 
139離離落落li-li-lak-lak 
140哩哩囉囉li-li-lo-lo 
141掠無頭總lia̍h-bô-thâu-tsáng 
142掠龜走鱉lia̍h-ku-tsáu-pih 
143掠長補短lia̍h-tn̂g-póo-té 
144捏麵尪仔lia̍p-mī-ang-á 
145了尾仔囝liáu-bué-á-kiánn/liáu-bé-á-kiánn 
146料想袂到liāu-sióng-bē-kàu/liāu-sióng-buē-kàu 
147臨機應變lîm-ki-ìng-piàn 
148綾羅綢緞lîng-lô-tiû-tuān 
149六法全書lio̍k-huat-tsuân-su 
150羅漢跤仔lô-hàn-kha-á 
151落人的喙lo̍h-lâng-ê-tshuì 
152弄狗相咬lōng-káu-sio-kā 
153路邊擔仔lōo-pinn-tànn-á 
154馬馬虎虎má-má-hu-hu 
155馬西馬西má-se-má-se 
156糜糜卯卯mi-mi-mauh-mauh 
157綿死綿爛mî-sí-mî-nuā 
158瞞天過海muâ-thinn-kuè-hái/muâ-thinn-kè-hái 
159麻雀子仔muâ-tshiok-jí-á/muâ-tshiok-lí-á 
160若有若無ná ū ná bô 
161嚨喉蒂仔nâ-âu-tì-á 
162林投姊仔Nâ-tâu-tsí--á 
163掩掩揜揜ng-ng-iap-iap 
164黃梔仔花n̂g-ki-á-hue 
165迎新棄舊ngiâ-sin-khì-kū 
166年尾囡仔nî-bué gín-á/nî-bé gín-á 
167年久月深nî-kú-gue̍h-tshim/nî-kú-ge̍h-tshim 
168鳥鼠仔症niáu-tshí-á-tsìng/niáu-tshú-á-tsìng 
169鳥鼠仔冤niáu-tshí-á-uan/niáu-tshú-á-uan 
170鳥鼠擗仔niáu-tshí-phia̍k-á/niáu-tshú-phia̍k-á 
171鳥鼠觸仔niáu-tshí-tak-á/niáu-tshú-tak-á 
172軟塗深掘nńg-thôo-tshim-ku̍t 
173軁狗空仔nǹg-káu-khang-á 
174蚵仔麵線ô-á-mī-suànn 
175王哥柳哥ông--ko-liú--ko 
176烏面抐桮oo-bīn-lā-pue 
177烏仁目鏡oo-jîn-ba̍k-kiànn/oo-lîn-ba̍k-kiànn 
178烏魯木齊oo-lóo-bo̍k-tsè 
179阿彌陀佛Oo-mí-tôo-hu̍t 
180烏梅仔酒oo-muê-á-tsiú/oo-m̂-á-tsiú 
181烏貓姊仔oo-niau-tsí--á 
182烏枋拭仔oo-pang-tshit-á 
183烏頭仔車oo-thâu-á-tshia 
184烏天暗地oo-thinn-àm-tē/oo-thinn-àm-tuē 
185烏甜仔菜oo-tinn-á-tshài 
186烏青凝血oo-tshenn gîng-hueh/oo-tshinn gîng-huih 
187烏喙筆仔oo-tshuì-pit-á 
188百貨公司pah-huè kong-si/pah-hè kong-si 

若啉若講。ná lim ná káng.

1紅莧菜âng-hīng-tshài 
2紅菜âng-tshài 
3紅菜頭âng-tshài-thâu 
4漚鹹菜au-kiâm-tshài 
5海菜hái-tshài 
6莧菜hīng-tshài 
7翕豆菜hip tāu-tshài 
8花菜hue-tshài 
9蕹菜ìng-tshài 
10油菜iû-tshài 
11茄茉菜ka-bua̍h-tshài 
12炕菜頭khòng-tshài-thâu 
13鹹菜kiâm-tshài 
14揀菜kíng-tshài 
15叫菜kiò-tshài 
16高麗菜ko-lê-tshài 
17高麗菜穎仔ko-lê-tshài-ínn-á 
18韭菜kú-tshài 
19韭菜花kú-tshài-hue 
20芥菜kuà-tshài 
21烏甜仔菜oo-tinn-á-tshài 
22白韭菜pe̍h-kú-tshài 
23白菜pe̍h-tshài 
24拍某菜phah-bóo-tshài 
25覆菜phak-tshài 
26澎湖菜瓜phênn-ôo-tshài-kue 
27便菜piān-tshài 
28便菜飯piān-tshài-pn̄g 
29飯菜pn̄g-tshài 
30小白菜sió-pe̍h-tshài 
31冬菜tang-tshài 
32豆菜tāu-tshài 
33豆菜底的tāu-tshài-té--ê/tāu-tshài-tué--ê 
34頭毛菜thâu-mn̂g-tshài 
35疼某菜thiànn-bóo-tshài 
36湯匙仔菜thng-sî-á-tshài 
37豬母菜ti-bó-tshài/tu-bó-tshài 
38豬菜ti-tshài/tu-tshài 
39長年菜tn̂g-nî-tshài 
40榨菜tsà-tshài 
41tshài 
42菜鴨tshài-ah 
43菜尾tshài-bué/tshài-bé 
44菜園tshài-hn̂g 
45菜花tshài-hue 
46菜燕tshài-iàn 
47菜油tshài-iû 
48菜架仔tshài-kè-á 
49菜擴tshài-khok 
50菜姑tshài-koo 
51菜館tshài-kuán 
52菜瓜tshài-kue 
53菜瓜布tshài-kue-pòo 
54菜瓜蒲tshài-kue-pôo 
55菜瓜摖tshài-kue-tshè 
56菜籃tshài-nâ 
57菜包tshài-pau 
58菜配tshài-phuè/tshài-phè 
59菜脯tshài-póo 
60菜脯米tshài-póo-bí 
61菜脯簽tshài-póo-tshiam 
62菜蔬tshài-se 
63菜心tshài-sim 
64菜豆tshài-tāu 
65菜底tshài-té/tshài-tué 
66菜頭tshài-thâu 
67菜頭粿tshài-thâu-kué/tshài-thâu-ké 
68菜湯tshài-thng 
69菜店tshài-tiàm 
70菜店查某tshài-tiàm-tsa-bóo 
71菜堂tshài-tn̂g 
72菜刀tshài-to 
73菜桌tshài-toh 
74菜粽tshài-tsàng 
75菜市仔tshài-tshī-á 
76菜礤tshài-tshuah 
77菜子tshài-tsí 
78菜子油tshài-tsí-iû 
79菜鳥仔tshài-tsiáu-á 
80菜蟳tshài-tsîm 
81菜櫥tshài-tû 
82菜單tshài-tuann 
83青菜tshenn-tshài/tshinn-tshài 
84生菜tshenn-tshài/tshinn-tshài 
85手路菜tshiú-lōo-tshài 
86臊菜tsho-tshài 
87粗菜便飯tshoo-tshài piān-pn̄g 
88紫菜tsí-tshài 
89鷓鴣菜tsià-koo-tshài 
90食菜tsia̍h-tshài 
91醬菜tsiùnn-tshài 
92水蕹菜tsuí-ìng-tshài 
93大頭菜tuā-thâu-tshài 
94萵仔菜ue-á-tshài/e-á-tshài 
95油菜花iû-tshài-hue 
96芹菜khîn-tshài/khûn-tshài 
97菜色tshài-sik 
98菜鳥tshài-tsiáu 
99主菜tsú-tshài 
100鹹菜甕Kiâm-tshài-àng附錄

1 --ê 
2沃肥ak-puî 
3醃瓜am-kue 
4紅莧菜âng-hīng-tshài 
5紅龜粿âng-ku-kué/âng-ku-ké 
6紅菜âng-tshài 
7紅菜頭âng-tshài-thâu 
8漚鹹菜au-kiâm-tshài 
9漚色àu-sik 
10媌仔bâ-á 
11肉豉仔bah-sīnn-á 
12肉砧bah-tiam 
13肉粽bah-tsàng 
14墨賊仔ba̍k-tsa̍t-á 
15味素bī-sòo 
16味素粉bī-sòo-hún 
17尾仔bué-á/bé-á 
18bué/bé 
19 giâ 
20海參hái-sim 
21海菜hái-tshài 
22番薯粉han-tsî-hún/han-tsû-hún 
23魚翅hî-tshì/hû-tshì 
24莧菜hīng-tshài 
25翕豆菜hip tāu-tshài 
26 hn̂g 
27戽水hòo-tsuí 
28番仔薑huan-á-kiunn 
29番薑仔huan-kiunn-á 
30花巴哩貓hue-pa-li-niau 
31花菜hue-tshài 
32伙食hué-si̍t/hé-si̍t 
33粉腸仔hún-tn̂g-á 
34佛手瓜hu̍t-tshiú-kue 
35 iân 
36芫荽iân-sui 
37蔭豉仔ìm-sīnn-á 
38壅肥ìng puî 
39蕹菜ìng-tshài 
40 
41幼齒iù-khí 
42油菜iû-tshài 
43爪仔jiáu-á/niáu-á 
44潤餅jūn-piánn-kauh/lūn-piánn-kauh 
45茄茉菜ka-bua̍h-tshài 
46kah 
47 kah 
48芥茉kài-bua̍h 
49干焦kan-na 
50狗蟻碟仔káu-hiā-ti̍h-á 
51芥藍仔kè-nâ-á 
52牽粉khan-hún 
53牽羹khan-kenn/khan-kinn 
54牽手khan-tshiú 
55khau 
56起家khí-ke 
57起價khí-kè 
58 khiàn 
59輕秤khin-tshìn 
60 khîng 
61觳仔炱khok-á-te 
62 khòng 
63炕肉飯khòng-bah-pn̄g 
64炕菜頭khòng-tshài-thâu 
65氣口khuì-kháu 
66妓女ki-lí/ki-lú 
67鹹圓仔kiâm-înn-á 
68鹹焗雞kiâm-ko̍k-ke/kiâm-ko̍k-kue 
69鹹菜kiâm-tshài 
70堅乾kian-kuann 
71堅凍kian-tàng 
72驚死人kiann-sí-lâng 
73 kiânn 
74揀菜kíng-tshài 
75kiò 
76叫菜kiò-tshài 
77茄仔色kiô-á-sik 
78kiunn 
79羌仔kiunn-á 
80捲心白kńg-sim-pe̍h 
81高麗菜ko-lê-tshài 
82高麗菜穎仔ko-lê-tshài-ínn-á 
83 koh 
84koo 
85kóo 
86韭菜kú-tshài 
87韭菜花kú-tshài-hue 
88 kua 
89芥菜kuà-tshài 
90割包kuah-pau 
91kuann-liân 
92 kuānn 
93瓜仔kue-á 
94粿kué/ké 
95過火kuè-hué/kè-hé 
96蕨貓kueh-niau 
97 
98 la̍k 
99 lâu 
100 liàm 
101liām 
102lia̍p 
103料理liāu-lí 
104lîng 
105蕗蕎lōo-giō 
106馬鈴薯má-lîng-tsî/má-lîng-tsû 
107物配mi̍h-phuè/mn̍gh-phè 
108籃仔nâ-á 
109ngeh 
110五柳居ngóo-liú-ki/ngóo-liú-ku 
111
āinn向 腰ànn-io
bán
挽 花bán hue挽 茶bán tê
沐 沐泅bo̍k-bo̍k-siû罔 行bóng kiânn
bònggia̍h
攑 頭gia̍h-thâu攑 手gia̍h-tshiú
gīm五 筋枷gōo-kin-kê/gōo-kun-kê
hānn合 喙ha̍p-tshuì
下 手hē-tshiú行 動hîng-tōng
hong扶 插hû-tshah
扶 持hû-tshî翻 身huan-sin
ia̍t擛 風ia̍t-hong
人 體jîn-thé/lîn-thé
jio̍k/lio̍kjuê/lê
khainn磕 著kha̍p-tio̍h
khàu叩 頭khàu-thâu
起 身khí-sin曲 跤khiau-kha
輕 手khin-tshiú叩 首khiò-siú
khioh曲 線khiok-suànn
khi̍pkhiú
搝 搝搦搦khiú-khiú-la̍k-la̍kkhû
架 跤khuè khakhun
khut肢 體ki-thé
行 路kiânn-lōo
行 徙kiânn-suá激 力kik-la̍t
緊 行kín kiânn叫 門kiò-mn̂g
翱 翱輾kō-kō-liànku
kuat跂 跤kué-kha/ké-kha
kuī拳 頭拇kûn-thâu-bó
la̍kláng
láu剺 肚le̍h tōo
liahliam
liamlián
lia̍p蹽 溪仔liâu khe-á/liâu khue-á
lìnglîng
lo̍k挵 鐘lòng tsing
luahluî
躡 跤尾neh-kha-bué/nih-kha-béneh/nih
ńg擽 呧ngiau-ti
ngia̍uh扭 尻川ngiú kha-tshng
ninng
nǹgnuá
nuà
扒 癢pê-tsiūnnpeh
peh樓梯peh lâu-thui
擘 開peh-khuipeh-kuân-peh-kē
拋 麒麟pha-kî-lîn拋 輾斗pha-liàn-táu
拋 車輪pha-tshia-linphah
拍 尻川phah-kha-tshng拍 噗仔phah-pho̍k-á
phakphak
phângpháu
phōpian
píng反 爿píng-pîng
反 桌píng-tohpok
步 輦pōo-liánpuà
撥 開puah--khui半 䖙倒puànn-the-tó
拌 蠓仔puānn báng-á掰 開pué-khui
sàm摔 倒siak--tó
搧 喙䫌siàn-tshuì-phué相 攬sio-lám
相 拍sio-phah相 尋sio-siâm
相 刣sio-thâi相 唚sio-tsim
相 舂sio-tsing相 倚sio-uá
失 手sit-tshiú繏 嚨喉sǹg nâ-âu
徙 跤suá-kha徙 位suá-uī
紲 手suà-tshiúta̍h
tàntàng
打 扎tánn-tsah瞪 力tènn-la̍t/tìnn-la̍t
坦 覆thán-phak坦 倒thán-tó
thatthí
褫 開thí--khuithián
展 開thián-khuithiàu
褪 衫thǹg-sann褪 赤跤thǹg-tshiah-kha
吐 舌thóo-tsi̍hthuh
thún-ta̍htia̍k
tìmtìm
頓 椅頓桌tǹg-í-tǹg-toh頓 龜tǹg-ku
倒 覆tò-phak倒 頭行tò-thâu-kiânn
倒 頭栽tò-thâu-tsai倒 退tò-thè
tsàm蹔 跤步tsàm-kha-pōo
tsānntsáu
插 胳tshah-kohtshat
tshê捙 畚斗tshia-pùn-táu
赤 跤tshiah-kha揤 電鈴tshi̍h tiān-lîng
tshio̍ktshit
手 勢tshiú-sètshiūnn
跙 倒tshū-tótshun
tsiūnntuî
捶 心肝tuî-sim-kuann倚 壁uá-piah
ua̍t越 頭ua̍t-thâu
un
六書
音讀lio̍k-su 
釋義漢字的六種造字的方法,包括象形、指事、會意、形聲、轉注、假借。

"Face Blog"原始創意發想人專利權宣告!

誰幫我趕緊做全世界的專利權登記!

趕緊叫 Mark 大師設計,有Face book+Blog功能的Face Blog,台灣自由軟體大師大集合,完全屬於台灣創造出來的,世界最新流行,可別忘記愛加我這原始創意發想人,做當然股東,我可是有"Face Blog"原始創意發想人專利的喔!誰幫我趕緊做全世界的專利權登記!

如果你可以看到這篇文章,表示註冊過程已經順利完成。現在你可以開始blogging了!