宜蘭縣教育支援平台 會員登入 會員註冊 我的i教書

 

 

 

 

1 猶有 iáu-ū
2
3 有限 iú-hān
4 有孝 iú-hàu
5 有應公 Iú-ìng-kong
6 敢有 kám ū
7 豈有此理 khí-iú-tshú-lí
8 看有 khuànn-ū
9 看有起 khuànn-ū-khí
10 若有若無 ná ū ná bô
11 烏有 oo-iú
12 所有 sóo-iú
13 所有 sóo-ū
14 ū
15 有要緊 ū iàu-kín
16 有的無的 ū--ê-bô--ê
17 有額 ū-gia̍h
18 有雄 ū-hîng
19 有耳無喙 ū-hīnn-bô-tshuì/ū-hī-bô-tshuì
20 有歲 ū-huè/ū-hè
21 有影 ū-iánn
22 有閒 ū-îng
23 有夠 ū-kàu
24 有夠力 ū-kàu-la̍t
25 有空無榫 ū-khang-bô-sún
26 有款 ū-khuán
27 有膭 ū-kuī
28 有人緣 ū-lâng-iân
29 有力 ū-la̍t
30 有量 ū-liōng
31 有路用 ū-lōo-īng
32 有名 ū-miâ
33 有時仔 ū-sî-á
34 有時陣 ū-sî-tsūn
35 有時有陣 ū-sî-ū-tsūn
36 有聖 ū-siànn
37 有身 ū-sin
38 有神 ū-sîn
39 有當時仔 ū-tang-sî-á
40 有底 ū-té/ū-tué
41 有頭有尾 ū-thâu-ū-bué/ū-thâu-ū-bé
42 有通 ū-thong
43 有擋頭 ū-tòng-thâu
44 有情 ū-tsîng
45 有錢人 ū-tsînn-lâng
46 有一無兩 ū-tsi̍t-bô-nn̄g
47 有一日 ū-tsi̍t-ji̍t/ū-tsi̍t-li̍t
48 陳有蘭溪 Tân-iú-lân-khe 附錄

 

 

 

 

1 萬不得已 bān-put-tik-í
2 袂得通 bē-tit-thang/buē-tit-thang
3 bîn
4
5 無愛 bô ài
6 無去 bô khì
7 無毋著 bô m̄-tio̍h
8 無去 bô--khì
9 無望 bô-bāng
10 無眠 bô-bîn
11 無礙著 bô-gāi-tio̍h
12 無疑 bô-gî
13 無疑悟 bô-gî-ngōo
14 無議量 bô-gī-niū
15 無意無思 bô-ì-bô-sù
16 無影 bô-iánn
17 無要無緊 bô-iàu-bô-kín
18 無閒 bô-îng
19 無仝 bô-kāng
20 無較縒 bô-khah-tsua̍h
21 無空 bô-khang
22 無氣 bô-khuì
23 無禮 bô-lé
24 無量 bô-liōng
25 無路 bô-lōo
26 無論 bô-lūn
27 無奈 bô-nāi
28 無步 bô-pōo
29 無啥物 bô-siánn-mih
30 無銷 bô-siau
31 無神 bô-sîn
32 無膽 bô-tánn
33 無傳 bô-thn̂g
34 無通 bô-thong
35 無差 bô-tsha
36 無彩 bô-tshái
37 無錯 bô-tshò
38 無精差 bô-tsing-tsha
39 無情 bô-tsîng
40 懵懂 bóng-tóng
41
42 無限 bû-hān
43 無辜 bû-koo
44 gām
45 儑面 gām-bīn
46 儑頭儑面 gām-thâu-gām-bīn
47 gia̍h
48 合理 ha̍p-lí
49 贏面 iânn-bīn
50 陰桮 im-pue
51 kāng
52 歁頭歁面 khám-thâu-khám-bīn
53 可惜 khó-sioh
54 規千萬 kui-tshing-bān
55 la̍t
56 lāu
57 老去 lāu--khì
58 料想袂到 liāu-sióng-bē-kàu/liāu-sióng-buē-kàu
59 lîng
60 毋管 m̄-kuán
61 phín
62 薄情 po̍k-tsîng
63 踅神 se̍h-sîn
64 死路 sí-lōo
65 siau
66 消失 siau-sit
67 siâu
68 失眠 sit-bîn
69 失禮 sit-lé
70 算無盤 sǹg-bô-puânn
71 té/tué
72 thí
73 刁故意 tiau-kòo-ì
74 多情 to-tsîng
75 tsâi
76 絕種 tse̍h-tsíng
77 笑桮 tshiò-pue
78 出名 tshut-miâ
79 一礐屎 tsi̍t-ha̍k-sái
80 存心 tsûn-sim
81 有額 ū-gia̍h
82 有閒 ū-îng
83 有神 ū-sîn
84 有通 ū-thong

 

 

李的定定無佇咧

好佳哉有你佇咧

 

 

 

 

詞目   部首:欠 076-07-11 005
音讀 beh/bueh 
釋義 1.要、想,表示意願。例:你欲去無?Lí beh khì--bô? (你要去嗎?) 
2.將要、快要。例:欲落雨矣。
Beh lo̍h-hōo--ah. (要下雨了。);天欲光矣。Thinn beh kng--ah.
(天要亮了。) 
3.若是、如果,表示假設。例:欲我,我早就發現矣。
Beh guá, guá tsá tō huat-hiān--ah.
(要是我,我早就發現了。) 
又見音 io̍k
異用字 要、卜

詞目   部首:口 030-06-09
音讀 teh 又唸作leh
釋義 1.在、正在。表示正在做某事,後接動詞。例:伊咧讀冊。I teh tha̍k-tsheh. (他在唸書。) 
2.副詞後綴。表示正在。例:伊拄咧食飯。
I tú-teh tsia̍h-pn̄g.
(他正在吃飯。) 
又見音 --leh
異用字
近義詞 佇咧

詞目 佇咧
音讀 tī-leh /tih/teh
釋義 在、正在。連接主詞、主語的現在進行中的動作或是位置所在地。例:伊佇咧睏。I tī-leh khùn. (他正在睡覺。);伊坐佇咧遐。I tsē tī-leh hia. (他坐在那兒。) 
近義詞

 

詞目   部首:心 061-09-13   0816
音讀 ài 
釋義 1.<IMG bord

 

詞目 無愛   0869
音讀 bô ài 合音唸作buaih
釋義 不要。例:我無愛去。Guá bô ài khì. (我不要去。) 
近義詞
反義詞

 

 

 

 

 

詞目   部首:食 184-00-09   0697
音讀 tsia̍h 
釋義 1.吃。例:食果子 tsia̍h kué-tsí(吃水果)。
2.喝、飲。例:食茶 
tsia̍h tê(喝茶)、食燒酒 tsia̍h sio-tsiú
(喝酒)。
3.吸食。例:食薰 
tsia̍h hun(抽煙)。
4.依靠、以……為食。例:食名 
tsia̍h-miâ(依靠名聲、浪得虛名)、食頭路 tsia̍h-thâu-lōo(依工作過活)、食褒 tsia̍h-po
(喜歡被稱讚)。
5.活、活命。例:食甲老老老。
Tsia̍h kah lāu-lāu-lāu.
(活到長命百歲。) 
6.貪汙、偷取。例:食錢 
tsia̍h-tsînn(吃錢、貪污)、食秤頭 tsia̍h-tshìn-thâu
(偷斤減兩)。
7.受力、承受。例:船食水有偌深?
Tsûn tsia̍h-tsuí ū guā tshim? (船在水中受力有多深?);食風 tsia̍h-hong
(承受風力)。
8.上色、著色。例:這塊布的色愛食較重咧,才會媠。
Tsit tè pòo ê sik ài tsia̍h khah tāng--leh, tsiah ē suí.
(這塊布的顏色要染深一點才漂亮。) 
又見音 si̍t
異用字 噍、吃

 

柑仔店 作者  飛山

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!33SOV7CTAxO1opZFfL1JgG9l/article?mid=3114&prev=-1&next=3075

 

您寫的真好!真欣羨您的文筆!

台語用字可參考教育部台語字典

網址如下

http://twblg.dict.edu.tw/tw/first.htm

詞目
音讀 kám-á 
釋義 用來盛裝物品的圓形淺竹筐。
近義詞
圖片  

 

 

詞目 仔店  0589
音讀 kám-á-tiàm 
釋義 雜貨店。販賣日常零星用品的店鋪。例:阮細漢的時上愛去仔店買糖仔。Guán sè-hàn ê sî siōng ài khì kám-á-tiàm bé thn̂g-á. (我們小時候最喜歡去雜貨店買糖果。) 

 

 

華語詞目 雜貨店
鹿港偏泉腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-hèr-á-tiàm
三峽偏泉腔 仔店 kám-á-tiàm
台北偏泉腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-hè-á-tiàm
宜蘭偏漳腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-huè-á-tiàm
台南偏漳腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-huè-á-tiàm
高雄通行腔 仔店 kám-á-tiàm

   
   
   
   
   

 

   
   
 

柑仔店 作者  飛山

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!33SOV7CTAxO1opZFfL1JgG9l/article?mid=3114&prev=-1&next=3075

 

您寫的真好!真欣羨您的文筆!

台語用字可參考教育部台語字典

網址如下

http://twblg.dict.edu.tw/tw/first.htm

詞目
音讀 kám-á 
釋義 用來盛裝物品的圓形淺竹筐。
近義詞
圖片  

 

 

詞目 仔店  0589
音讀 kám-á-tiàm 
釋義 雜貨店。販賣日常零星用品的店鋪。例:阮細漢的時上愛去仔店買糖仔。Guán sè-hàn ê sî siōng ài khì kám-á-tiàm bé thn̂g-á. (我們小時候最喜歡去雜貨店買糖果。) 

 

 

華語詞目 雜貨店
鹿港偏泉腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-hèr-á-tiàm
三峽偏泉腔 仔店 kám-á-tiàm
台北偏泉腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-hè-á-tiàm
宜蘭偏漳腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-huè-á-tiàm
台南偏漳腔 仔店 kám-á-tiàm, 雜貨仔店 tsa̍p-huè-á-tiàm
高雄通行腔 仔店 kám-á-tiàm

   
   
   
   
   

 

   
   
 

英語噗kidding me – 耍我==裝痟的
 

http://www.english.tw/space-6813-do-blog-id-6423.html

 

詞目 裝痟的
音讀 tsng-siáu--ê 
釋義 裝傻搞笑,將人當瘋子一樣耍弄。例:你莫共我裝痟的。Lí mài kā guá tsng-siáu--ê. (你不要把我當瘋子一樣耍弄。) 
異用字 莊孝維

每日一字=頭(2)163-310

( 頭 ) 的相關字義

 

163 頭殼碗 thâu-khak-uánn 
164 頭起先 thâu-khí-sing 
165 頭人 thâu-lâng 
166 頭路 thâu-lōo 
167 頭名 thâu-miâ 
168 頭毛 thâu-mn̂g 
169 頭毛鋏仔 thâu-mn̂g-giap-á 
170 頭毛菜 thâu-mn̂g-tshài 
171 頭腦 thâu-náu/thâu-nóo 
172 頭擺 thâu-pái 
173 頭帛 thâu-pe̍h 
174 頭麩 thâu-phoo 
175 頭先 thâu-sing 
176 頭旬 thâu-sûn 
177 頭胎 thâu-the 
178 頭疼 thâu-thiànn 
179 頭陣 thâu-tīn 
180 頭鬃 thâu-tsang 
181 頭鬃尾 thâu-tsang-bué/thâu-tsang-bé 
182 頭鬃箍仔 thâu-tsang-khoo-á 
183 頭總 thâu-tsáng 
184 頭七 thâu-tshit 
185 頭手 thâu-tshiú 
186 頭前 thâu-tsîng 
187 頭上仔 thâu-tsiūnn-á 
188 頭水 thâu-tsuí 
189 頭拄仔 thâu-tú-á 
190 提頭 thê-thâu 
191 牚頭 thènn-thâu 
192 剃頭 thì-thâu 
193 剃頭店 thì-thâu-tiàm 
194 剃頭刀 thì-thâu-to 
195 忝頭 thiám-thâu 
196 廳頭 thiann-thâu 
197 抽頭 thiu-thâu 
198 湯頭 thng-thâu 
199 捅頭 thóng-thâu 
200 吐腸頭 thóo-tn̂g-thâu 
201 禿頭 thut-thâu 
202 豬頭皮 ti-thâu-phuê/tu-thâu-phê 
203 豬頭爿 ti-thâu-pîng/tu-thâu-pîng 
204 豬頭肥 ti-thâu-puî/tu-thâu-puî 
205 鋤頭 tî-thâu/tû-thâu 
206 店頭 tiàm-thâu 
207 店頭家 tiàm-thâu-ke 
208 電頭毛 tiān-thâu-mn̂g 
209 電頭鬃店 tiān-thâu-tsang-tiàm 
210 陣頭 tīn-thâu 
211 頂頭 tíng-thâu 
212 著頭 tio̍h-thâu 
213 當頭白日 tng-thâu-pe̍h-ji̍t/tng-thâu-pe̍h-li̍t 
214 當頭對面 tng-thâu-tuì-bīn 
215 轉後頭 tńg āu-thâu 
216 倒頭 tò-thâu 
217 倒頭行 tò-thâu-kiânn 
218 倒頭栽 tò-thâu-tsai 
219 桌頭 toh-thâu 
220 擋頭 tòng-thâu 
221 渡頭 tōo-thâu 
222 鏨頭 tsām-thâu 
223 摠頭 tsáng-thâu 
224 灶頭 tsàu-thâu 
225 齊頭 tsê-thâu 
226 柴頭 tshâ-thâu 
227 柴頭尪仔 tshâ-thâu-ang-á 
228 插頭 tshah-thâu 
229 彩頭 tshái-thâu 
230 菜頭 tshài-thâu 
231 菜頭粿 tshài-thâu-kué/tshài-thâu-ké 
232 蔥頭 tshang-thâu 
233 賊頭 tsha̍t-thâu 
234 臭頭 tshàu-thâu 
235 臭頭雞仔 tshàu-thâu-ke-á/tshàu-thâu-kue-á 
236 車頭 tshia-thâu 
237 秤頭 tshìn-thâu 
238 笑頭笑面 tshiò-thâu-tshiò-bīn 
239 手頭 tshiú-thâu 
240 手指頭仔 tshiú-tsíng-thâu-á 
241 樹頭 tshiū-thâu 
242 搶頭香 tshiúnn-thâu-hiunn 
243 搶頭標 tshiúnn-thâu-pio 
244 厝角頭 tshù-kak-thâu 
245 厝邊頭尾 tshù-pinn-thâu-bué/tshù-pinn-thâu-bé 
246 厝頭家 tshù-thâu-ke 
247 tshuā-thâu 
248 揣頭路 tshuē thâu-lōo/tshē thâu-lōo 
249 出風頭 tshut-hong-thâu 
250 出頭 tshut-thâu 
251 齣頭 tshut-thâu 
252 出頭天 tshut-thâu-thinn 
253 食頭路 tsia̍h-thâu-lōo 
254 食秤頭 tsia̍h-tshìn-thâu 
255 枕頭囊 tsím-thâu-lông 
256 指頭仔 tsíng-thâu-á 
257 指頭拇公 tsíng-thâu-bú-kong 
258 症頭 tsìng-thâu 
259 石頭仔 tsio̍h-thâu-á 
260 一頭 tsi̍t thâu 
261 上山頭 tsiūnn-suann-thâu 
262 庄頭 tsng-thâu 
263 做頭 tsò-thâu/tsuè-thâu 
264 槽頭 tsô-thâu 
265 組頭 tsoo-thâu 
266 自頭 tsū-thâu 
267 水源頭 tsuí-guân-thâu 
268 水頭 tsuí-thâu 
269 水道頭 tsuí-tō-thâu 
270 船頭 tsûn-thâu 
271 大頭拇 tuā-thâu-bú 
272 大頭菜 tuā-thâu-tshài 
273 對頭 tuì-thâu 
274 有頭有尾 ū-thâu-ū-bué/ū-thâu-ū-bé 
275 有擋頭 ū-tòng-thâu 
276 碗頭仔 uánn-thâu-á 
277 越頭 ua̍t-thâu 
278 話頭 uē-thâu 
279 紅頭山 Âng-thâu-suann 附錄
280 虎頭山 Hóo-thâu-suann 附錄
281 獅頭山 Sai-thâu-suann 附錄
282 九讚頭 Káu-tsàn-thâu 附錄
283 橋頭 Kiô-thâu 附錄
284 社頭 Siā-thâu 附錄
285 頭城 Thâu-siânn 附錄
286 橋頭鄉 Kiô-thâu-hiong 附錄
287 埤頭鄉 Pi-thâu-hiong 附錄
288 社頭鄉 Siā-thâu-hiong 附錄
289 頭份鎮 Thâu-hūn-tìn 附錄
290 頭屋鄉 Thâu-ok-hiong 附錄
291 頭城鎮 Thâu-siânn-tìn 附錄
292 橋頭火車站 Kiô-thâu-hué-tshia-tsām 附錄
293 橋頭糖廠 Kiô-thâu-thn̂g-tshiúnn 附錄
294 頭汴坑溪 Thâu-pān-khenn-khe 附錄
295 頭前溪 Thâu-tsîng-khe 附錄
296 紅頭嶼 Âng-thâu-sū 附錄
297 下埤頭 Ē-pi-thâu 附錄
298 牛罵頭 Gû-mâ-thâu 附錄
299 嵌頭屋 Khàm-thâu-ok 附錄
300 橋仔頭 Kiô-á-thâu 附錄
301 犁頭店 Lê-thâu-tiàm 附錄
302 枋橋頭 Pang-kiô-thâu 附錄
303 埔姜頭 Poo-kiunn-thâu 附錄
304 新埤頭 Sin-pi-thâu 附錄
305 頭圍 Thâu-uî 附錄
306 竹頭崎 Tik-thâu-kiā 附錄
307 水堀頭 Tsuí-khut-thâu 附錄
 資料來源:  教育部台語常用字典 http://twblg.dict.edu.tw/tw/index.htm   可點選連結查看詳細資料

每日一字=頭1-162

序號 詞目 音讀 附錄
1 暗頭仔 àm-thâu-á 
2 尪仔頭 ang-á-thâu 
3 紅菜頭 âng-tshài-thâu 
4 紅蔥仔頭 âng-tshang-á-thâu 
5 後頭 āu-thâu 
6 後頭厝 āu-thâu-tshù 
7 目頭 ba̍k-thâu 
8 饅頭 bán-thôo 
9 貿頭 bāu-thâu 
10 馬頭 bé-thâu 
11 碼頭 bé-thâu 
12 米酒頭仔 bí-tsiú-thâu-á 
13 面頭前 bīn-thâu-tsîng 
14 無頭神 bô-thâu-sîn 
15 儑頭儑面 gām-thâu-gām-bīn 
16 攑頭 gia̍h-thâu 
17 癮頭 giàn-thâu 
18 戇頭戇面 gōng-thâu-gōng-bīn 
19 牛頭 gû-thâu 
20 外頭 guā-thâu 
21 原頭 guân-thâu 
22 月頭 gue̍h-thâu/ge̍h-thâu 
23 幌頭仔 hàinn-thâu-á 
24 魚頭 hî-thâu/hû-thâu 
25 額頭 hia̍h-thâu 
26 顯頭 hiánn-thâu 
27 興頭 hìng-thâu 
28 彼頭 hit-thâu 
29 好彩頭 hó-tshái-thâu 
30 風火頭 hong-hué-thâu/hong-hé-thâu 
31 風頭 hong-thâu 
32 虎頭柑 hóo-thâu-kam 
33 虎頭夾仔 hóo-thâu-ngeh-á 
34 虎頭蜂 hóo-thâu-phang 
35 唬秤頭 hóo-tshìn-thâu 
36 戶頭 hōo-thâu 
37 翻頭 huan-thâu 
38 歡頭喜面 huann-thâu-hí-bīn 
39 扞頭 huānn-thâu 
40 貨頭 huè-thâu/hè-thâu 
41 歲頭 huè-thâu/hè-thâu 
42 回頭 huê-thâu/hê-thâu 
43 會頭 huē-thâu/hē-thâu 
44 薰頭 hun-thâu 
45 椅頭仔 í-thâu-á 
46 引頭路 ín-thâu-lōo 
47 搖頭 iô-thâu 
48 藥頭仔 io̍h-thâu-á 
49 憂頭結面 iu-thâu-kat-bīn 
50 憂頭苦面 iu-thâu-khóo-bīn 
51 日頭花 ji̍t-thâu-hue/li̍t-thâu-hue 
52 日頭 ji̍t-thâu/li̍t-thâu 
53 角頭 kak-thâu 
54 工頭 kang-thâu 
55 街頭 ke-thâu/kue-thâu 
56 跤頭趺 kha-thâu-u 
57 跤指頭仔 kha-tsíng-thâu-á 
58 跤指頭仔骨 kha-tsíng-thâu-á-kut 
59 歁頭歁面 khám-thâu-khám-bīn 
60 崁頭崁面 khàm-thâu-khàm-bīn 
61 空頭 khang-thâu 
62 磕頭 kha̍p-thâu 
63 口頭 kháu-thâu 
64 哭路頭 khàu-lōo-thâu 
65 叩頭 khàu-thâu 
66 起頭 khí-thâu 
67 徛頭 khiā-thâu 
68 乞食頭 khit-tsia̍h-thâu 
69 洘頭糜 khó-thâu-muê/khó-thâu-bê 
70 苛頭 khô-thâu 
71 擴頭 khok-thâu 
72 炕菜頭 khòng-tshài-thâu 
73 褲頭 khòo-thâu 
74 看頭 khuànn-thâu 
75 頭山 khu̍t-thâu-suann 
76 鏡頭 kiànn-thâu 
77 激派頭 kik-phài-thâu 
78 肩胛頭 king-kah-thâu 
79 肩頭 king-thâu 
80 橋頭 kiô-thâu 
81 光頭 kng-thâu 
82 糕仔頭 ko-á-thâu 
83 罐頭 kuàn-thâu 
84 過頭 kuè-thâu/kè-thâu 
85 鬼頭鬼腦 kuí-thâu-kuí-náu 
86 鬼剃頭 kuí-thì-thâu 
87 拳頭 kûn-thâu 
88 拳頭拇 kûn-thâu-bó 
89 拳頭師 kûn-thâu-sai 
90 骨頭烌 kut-thâu-hu 
91 人頭 lâng-thâu 
92 力頭 la̍t-thâu 
93 老娼頭 lāu-tshang-thâu 
94 掠無頭總 lia̍h-bô-thâu-tsáng 
95 奶頭 ling-thâu/ni-thâu 
96 路頭 lōo-thâu 
97 攄頭毛 lu-thâu-mn̂g 
98 捋頭毛 lua̍h thâu-mn̂g 
99 麵頭 mī-thâu 
100 年頭 nî-thâu 
101 貓頭鳥 niau-thâu-tsiáu 
102 烏頭仔車 oo-thâu-á-tshia 
103 棑仔頭 pâi-á-thâu 
104 房頭 pâng-thâu 
105 包穡頭 pau-sit-thâu 
106 白頭鵠仔 pe̍h-thâu-khok-á 
107 拍拳頭 phah kûn-thâu 
108 派頭 phài-thâu 
109 歹剃頭 pháinn-thì-thâu 
110 pháinn-tshuā-thâu 
111 歹症頭 pháinn-tsìng-thâu 
112 標頭 phiau-thâu 
113 偏頭 phinn-thâu 
114 鼻頭 phīnn-thâu 
115 配頭 phuè-thâu/phè-thâu 
116 婊頭 piáu-thâu 
117 標頭 pio-thâu 
118 報頭 pò-thâu 
119 埠頭 poo-thâu 
120 斧頭 póo-thâu 
121 斧頭櫼仔 póo-thâu-tsinn-á 
122 布頭 pòo-thâu 
123 布頭布尾 pòo-thâu-pòo-bué/pòo-thâu-pòo-bé 
124 梳頭 se-thâu/sue-thâu 
125 勢頭 sè-thâu 
126 辭頭路 sî thâu-lōo 
127 社頭 siā-thâu 
128 雙頭 siang-thâu 
129 心肝頭 sim-kuann-thâu 
130 心頭 sim-thâu 
131 上頭仔 siōng-thâu-á 
132 穡頭 sit-thâu 
133 鎖頭 só-thâu 
134 蒜頭 suàn-thâu 
135 山頭 suann-thâu 
136 線頭 suànn-thâu 
137 榫頭 sún-thâu 
138 踏話頭 ta̍h-uē-thâu 
139 頕頭 tàm thâu 
140 重頭輕 tāng-thâu-khin 
141 重手頭 tāng-tshiú-thâu 
142 膽頭 tánn-thâu 
143 擔頭 tànn-thâu 
144 鬥榫頭 tàu-sún-thâu 
145 豆頭 tāu-thâu 
146 地頭 tē-thâu/tuē-thâu 
147 刣頭 thâi-thâu 
148 探頭 thàm-thâu 
149 thâu 
150 頭仔 thâu--á 
151 頭目 thâu-ba̍k 
152 頭目鳥 thâu-ba̍k-tsiáu 
153 頭面 thâu-bīn 
154 頭尾 thâu-bué/thâu-bé 
155 頭牙 thâu-gê 
156 頭額 thâu-hia̍h 
157 頭眩目暗 thâu-hîn-ba̍k-àm 
158 頭到 thâu-kàu 
159 頭家 thâu-ke 
160 頭家娘 thâu-ke-niû 
161 頭殼 thâu-khak 
162 頭殼額仔 thâu-khak-hia̍h-á 

 

資料來源:  教育部台語常用字典 http://twblg.dict.edu.tw/tw/index.htm   可點選連結查看詳細資料

每日一字=頭1-162

序號 詞目 音讀 附錄
1 暗頭仔 àm-thâu-á 
2 尪仔頭 ang-á-thâu 
3 紅菜頭 âng-tshài-thâu 
4 紅蔥仔頭 âng-tshang-á-thâu 
5 後頭 āu-thâu 
6 後頭厝 āu-thâu-tshù 
7 目頭 ba̍k-thâu 
8 饅頭 bán-thôo 
9 貿頭 bāu-thâu 
10 馬頭 bé-thâu 
11 碼頭 bé-thâu 
12 米酒頭仔 bí-tsiú-thâu-á 
13 面頭前 bīn-thâu-tsîng 
14 無頭神 bô-thâu-sîn 
15 儑頭儑面 gām-thâu-gām-bīn 
16 攑頭 gia̍h-thâu 
17 癮頭 giàn-thâu 
18 戇頭戇面 gōng-thâu-gōng-bīn 
19 牛頭 gû-thâu 
20 外頭 guā-thâu 
21 原頭 guân-thâu 
22 月頭 gue̍h-thâu/ge̍h-thâu 
23 幌頭仔 hàinn-thâu-á 
24 魚頭 hî-thâu/hû-thâu 
25 額頭 hia̍h-thâu 
26 顯頭 hiánn-thâu 
27 興頭 hìng-thâu 
28 彼頭 hit-thâu 
29
序號詞目音讀附錄
1 貿 bāu 
2 貿工 bāu-kang 
3 貿頭 bāu-thâu 
4 貿易 bōo-i̍k 
5 總貿 tsóng-bāu 
6 貿 bōo 
資料來源:  教育部台語常用字典 http://twblg.dict.edu.tw/tw/index.htm   可點選連結查看詳細資料
序號詞目音讀附錄
1 貿 bāu 
2 貿工 bāu-kang 
3 貿頭 bāu-thâu 
4 貿易 bōo-i̍k 
5 總貿 tsóng-bāu 
6 貿 bōo 
資料來源:  教育部台語常用字典 http://twblg.dict.edu.tw/tw/index.htm   可點選連結查看詳細資料