宜蘭縣教育支援平台 會員登入 會員註冊 我的i教書

« 上一篇 | 下一篇 »

輕聲符號「--」標記在重聲與輕聲之間,輕聲符之前為重讀音節,唸本調,輕聲符之後為輕聲。如:
āu--ji̍t「後--日」
tsáu--tshut-khì「走--出去」

輕聲字

 

1 --ah
2 --ah
3 --aih
4 無打緊 --bô-tánn-kín
5 --ê
6 --eh
7 --eh
8 --hannh
9 --heh
10 --hiooh
11 --hngh
12 --honnh
13 --ioh
14 二步七仔 --jī-pōo-tshit-á/--lī-pōo-tshit-á
15 --lah
16 --leh
17 --lí
18 了了 --liáu-liáu
19 --lih
20 --loh
21 --mah
22 --neh
23 --nih
24 --ooh
25 --tsheh
26 一寡 --tsi̍t-kuá
27 --ueh
28 後日 āu--ji̍t/āu--li̍t
29 後來 āu--lâi
30 卯死矣 báu--sí--ah
31 眠一下 bîn--tsi̍t-ē
32 母的 bó--ê
33 無去 bô--khì
34 無法伊 bô-huat--i
35 餓死 gō--sí
36 戇的 gōng--ê
37 害去 hāi--khì
38 遐的 hia--ê
39 翕死 hip--sí
40 唬人 hóo--lâng
41 戽斗的 hòo-táu--ê
42 花花仔 hue-hue--á
43 昏去 hūn--khì
44 昏倒 hūn--tó
45 淹死 im--sí
46 允人 ín--lâng/ún--lâng
47 養的 ióng--ê
48 一來 it--lâi
49 友的 iú--ê
50 日時仔 ji̍t--sî-á/li̍t--sî-á
51 日時 ji̍t--sî/li̍t--sî
52 熱人 jua̍h--lâng/lua̍h--lâng
53 熱著 jua̍h--tio̍h/lua̍h--tio̍h
54 感著 kám--tio̍h
55 公的 kang--ê
56 猴山仔 kâu-san--á
57 隔開 keh--khui
58 牽的 khan--ê
59 曲去 khiau--khì
60 抾字紙的 khioh-jī-tsuá--ê/khioh-lī-tsuá--ê
61 乞的 khit--ê
62 開開 khui--khui
63 驚人 kiann--lâng
64 驚死 kiann--sí
65 弓開 king--khui
66 哥哥 ko--koh
67 糊人 kôo--lâng
68 久來 kú--lâi
69 怪人 kuài--lâng
70 管區的 kuán-khu--ê
71 管待伊 kuán-thāi--i
72 寒人 kuânn--lâng
73 寒著 kuânn--tio̍h
74 滑倒 ku̍t--tó
75 內行的 lāi-hâng--ê
76 塌落 lap--lo̍h
77 老的 lāu--ê
78 老去 lāu--khì
79 掠龍的 lia̍h-lîng--ê
80 蹽落去 liâu--lo̍h-khì
81 裂開 li̍h--khui
82 臨臨仔 lím-lím--á
83 落後日 loh-āu--ji̍t/loh-āu--li̍t
84 落後年 loh-āu--nî
85 落昨日 loh-tso̍h--ji̍t/loh-tso̍h--li̍t
86 落去 lo̍h--khì
87 落來 lo̍h--lâi
88 姆仔 ḿ--á
89 暝時 mê--sî/mî--sî
90 林投姊仔 Nâ-tâu-tsí--á
91 凹落去 nah--lo̍h-khì
92 學人 o̍h--lâng
93 往回的 óng-huê--ê/óng-hê--ê
94 王哥柳哥 ông--ko-liú--ko
95 烏貓姊仔 oo-niau-tsí--á
96 包飼的 pau-tshī--ê
97 白賊七仔 pe̍h-tsha̍t-tshit--á
98 拍無去 phah-bô--khì
99 抱的 phō--ê
100 破開 phuà--khui
101 扳過來 pian--kuè-lâi/pian--kè-lâi
102 表的 piáu--ê
103 邊仔 pinn--á
104 pit--khui
105 撥開 puah--khui
106 跋倒 pua̍h-tó
107 分的 pun--ê
108 死賴人 sí-luā--lâng
109 摔倒 siak--tó
110 唌人 siânn--lâng
111 痟的 siáu--ê
112 神去 sîn--khì
113 宋盼的 sòng-phàn--ê
114 師範的 su-huān--ê
115 紲落去 suà--lo̍h-khì
116 煞去 suah--khì
117 煞著 suah--tio̍h
118 隨在你 suî-tsāi--lí
119 等咧 tán--leh
120 等一下 tán--tsi̍t-ē
121 豆菜底的 tāu-tshài-té--ê/tāu-tshài-tué--ê
122 硩落去 teh--lo̍h-khì
123 刣死 thâi--sí
124 迵過 thàng--kuè/thàng--kè
125 偷生的 thau-senn--ê/thau-sinn--ê
126 敨開 tháu--khui
127 頭仔 thâu--á
128 褫開 thí--khui
129 湠開 thuànn--khui
130 恬去 tiām--khì
131 定去 tiānn--khì
132 吊死 tiàu--sí
133 轉去 tńg--khì
134 轉來 tńg--lâi
135 倒去 tò--khì
136 倒落去 tò--lo̍h-khì
137 擋咧 tòng--leh
138 堂的 tông--ê
139 走桌的 tsáu-toh--ê
140 姊仔 tsé--á
141 倩的 tshiànn--ê
142 賰的 tshun--ê
143 出來 tshut--lâi
144 遮的 tsia--ê
145 食人 tsia̍h--lâng
146 正月 tsiann--gue̍h/tsiann--ge̍h
147 叔伯的 tsik-peh--ê
148 借人 tsioh--lâng
149 一下 tsi̍p--tsi̍t-ē
150 一下 tsi̍t-ē
151 裝痟的 tsng-siáu--ê
152 做人 tsò--lâng/tsuè--lâng
153 昨日 tso̍h--ji̍t/tso̍h--li̍t
154 總是 tsóng--sī
155 前年 tsûn--nî
156 駐死 tū--sí
157 大後日 tuā-āu--ji̍t/tuā-āu--li̍t
158 大後年 tuā-āu--nî
159 大昨日 tuā-tso̍h--ji̍t/tuā-tso̍h--li̍t
160 大前年 tuā-tsûn--nî
161

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A9%E5%8D%97%E8%AA%9E%E9%9F%B3%E7%B3%BB#.E9.9A.A8.E5.89.8D.E8.BC.95.E8.81.B2

輕聲語音特性與功能

輕 聲語在五度標音法之調值為2,發音時輕收尾、如中文之輕聲。輕聲亦屬於一種變調方式。輕聲與否會造成語意的變更,其示意有加重、強調、肯定、威 示,或是調和、委婉、讓步等之意。閩南語輕聲字通常出現在一個字詞的最後位置。輕聲大體分兩類:(1).固定輕聲、(2).隨前輕聲。[25][26] 通常固定輕聲之輕聲字的前一字詞維持本調,再前之字詞須進行連讀變調。而隨前輕聲之輕聲字須隨前一字詞變調。因為固定輕聲之前字詞維持原調、所以音節合分寫對句型結構的辨認影響不大,可視語句需要來調配音節合分寫。[27] 音節合字以不超過3個音節為參考原則,一般建議以2個音節為音節合字準繩。[28]

固定輕聲

不管原來的聲調為何,一律變為固定的、低降的聲調,故響度低而短近似第三調。會因語氣表現、或隨前音而有音高之呈現,使之音程拉長。[25][29] 固定輕聲調號記為 aw。分為八個類型如下所示。

 1. 表示行為動作的方向性、如:(動詞+趨向動詞),比如:ggib ki(進·去)等。
 2. 程度上的補充說明使用輕聲表示,比如:ziah zitguaw aw(吃·一些)、lim damwboe aw(喝·一點)等。
 3. 代名詞沒有語意重點時使用輕聲,比如:kng duaw-ziaw(放·在這)等。
 4. 動詞之後的代名詞、數量詞、補語等使用輕聲,比如:cia zitcue(吃·一口)等。
 5. 人名姓氏、地名、時間等之詞尾使用輕聲,比如:cuâ sengsni(蔡·先生)等。
 6. 句末語助詞,如置於動詞、名詞、形容詞、副詞、補語、或子句詞組等之尾端,比如:gin zau lå(緊走·啦)等。
 7. 虛詞、常用的閩南語虛詞性詞尾發輕聲,如語氣助詞、句尾助詞,或疑問句尾的否定詞,比如:bbe kì bboe(要去·不)等。

隨前輕聲

即是後尾之輕聲調須隨著前面字詞之本調而轉變。分為三個類型如下所示。[16][25]

 1. 高平調階(第1聲調)隨前:前字為第1聲調、輕聲字轉為近似第1聲調,比如:ciu cun lai(手·伸來)等。
 2. 中平調階(第7聲調)隨前:前字為第5,7聲調、輕聲字轉為近似第7聲調,比如:aang ē(紅·')、dūa ē(大·)等。
 3. 低降調階(第3聲調)隨前:前字為第2,3,4,8聲調、輕聲字轉為近似第3聲調,同前述固定輕聲,比如:bhùe aw(尾·)、giâ cu ki(寄·出去)等 
 
 
用LINE傳送

 1. 莊文龍 Re: 輕聲字

  以「模糊」查詢「全文」"一下"有218筆,分為1頁
  序號 詞目 音讀 附錄
  1 暗頭仔 àm-thâu-á 
  2 安搭 an-tah 
  3 安插 an-tshah 
  4 安慰 an-uì 
  5 沐 bak 
  6 目仔 ba̍k-nih-á 
  7 慢且 bān-tshiánn 
  8 慢且是 bān-tshiánn-sī 
  9 袂歹 bē pháinn/buē pháinn 
  10 袂直 bē-ti̍t/buē-ti̍t 
  11 眯 bî 
  12 抿 bín 
  13 眠一下 bîn--tsi̍t-ē 
  14 沐沐泅 bo̍k-bo̍k-siû 
  15 摸 bong/boo 
  16 下 ē 
  17 會當 ē-tàng 
  18 眼 gán 
  19 逆 gi̍k 
  20 縖裙 hâ kûn 
  21 罕得 hán-tit 
  22 熁 hannh 
  23 喊 hiàm 
  24 顯 hiánn 
  25 歇睏 hioh-khùn 
  26 歇晝 hioh-tàu 
  27 歇喘 hioh-tshuán 
  28 咻 hiu 
  29 風神 hong-sîn 
  30 雨幔 hōo-mua 
  31 喝 huah 
  32 晃 huánn 
  33 火舌 hué-tsi̍h/hé-tsi̍h 
  34 huê 
  35 血壓 hueh-ap/huih-ap 
  36 影 iánn 
  37 應聲 ìn-siann 
  38 遮閘 jia-tsa̍h/lia-tsa̍h 
  39 忍耐 jím-nāi/lím-nāi 
  40 教 kà 
  41 共 kā 
  42 角齒 kak-khí 
  43 較停仔 khah-thîng-á 
  44 牽 khan 
  45 起來 khí-lâi 
  46 徛算講 khiā-sǹg-kóng 
  47 窮 khîng 
  48 炕肉 khòng-bah 
  49 吭跤翹 khōng-kha-khiàu 
  50 褲跤 khòo-kha 
  51 怐怐 khòo-khòo 
  52 看 khuànn 
  53 看覓 khuànn-māi 
  54 開拆 khui-thiah 
  55 困難 khùn-lân 
  56 檢點 kiám-tiám 
  57 結數 kiat-siàu 
  58 楗 kīng 
  59 顧 kòo 
  60 懸低 kuân-kē 
  61 刮 kueh/kuih 
  62 規身軀 kui-sin-khu 
  63 君 kun 
  64 抐 lā 
  65 搦 la̍k 
  66 攏褲 láng khòo 
  67 閬工 làng-kang 
  68 閬縫 làng-phāng 
  69 弄新娘 lāng-sin-niû 
  70 剺 le̍h 
  71 掠 lia̍h 
  72 連鞭 liâm-mi 
  73 聯絡 liân-lo̍k 
  74 liap 
  75 恁 lín 
  76 靈厝 lîng-tshù 
  77 瞭 lió 
  78 量其約 liōng-kî-iok 
  79 毋是勢 m̄-sī-sè 
  80 毋知人 m̄-tsai-lâng 
  81 毋拄好 m̄-tú-hó 
  82 卯喙 mauh-tshuì 
  83 幔 mua 
  84 爁 nah 
  85 凹落去 nah--lo̍h-khì 
  86 硬迸迸 ngē-piàng-piàng/ngī-piàng-piàng 
  87 軟跤 nńg-kha 
  88 烏天暗地 oo-thinn-àm-tē/oo-thinn-àm-tuē 
  89 拜候 pài-hāu 
  90 排解 pâi-kái 
  91 排隊 pâi-tuī 
  92 歹癖 pháinn-phiah 
  93 仆 phak 
  94 品 phín 
  95 鼻芳 phīnn-phang 
  96 膨疱 phòng-phā 
  97 扶挺 phôo-thánn 
  98 呸面 phuì-bīn 
  99 比 pí 
  100 反爿 píng-pîng 
  101 必痕 pit-hûn 
  102 卜 pok 
  103 步數 pōo-sòo 
  104 撥 puah 
  105 半小死 puànn-sió-sí 
  106 掰 pué 
  107 陪綴 puê-tuè/puê-tè 
  108 煞 sannh 
  109 洗面 sé-bīn/sué-bīn 
  110 踅輾轉 se̍h-liàn-tńg 
  111 四秀仔 sì-siù-á 
  112 䀐 siam 
  113 滲尿 siàm-jiō/siàm-liō 
  114 滲屎 siàm-sái 
  115 滲屎尿 siàm-sái-jiō/siàm-sái-liō 
  116 爍 sih 
  117 愖 sīm 
  118 辛苦 sin-khóo 
  119 神魂 sîn-hûn 
  120 相激 sio-kik 
  121 小等 sió-tán 
  122 收 siu 
  123 收束 siu-sok 
  124 算盤 sǹg-puânn 
  125 挲 so 
  126 徙跤 suá-kha 
  127 散陣 suànn-tīn 
  128 隨 suî 
  129 捽 sut 
  130 代理 tāi-lí 
  131 代筆 tāi-pit 
  132 啖糝 tām-sám 
  133 等咧 tán--leh 
  134 等一下 tán--tsi̍t-ē 
  135 重傷 tāng-siong 
  136 鬥陣 tàu-tīn 
  137 貯飯 té-pn̄g/tué-pn̄g 
  138 硩 teh 
  139 太平 thài-pîng 
  140 趁錢 thàn-tsînn 
  141 通 thang 
  142 䖙 the 
  143 退後 thè-āu 
  144 牚腿 thènn-thuí 
  145 展翼 thián-si̍t 
  146 停跤 thîng-kha 
  147 添飯 thinn-pn̄g 
  148 抽躼 thiu-lò 
  149 通報 thong-pò 
  150 通知 thong-ti 
  151 汰 thuā 
  152 攤 thuann 
  153 推 thui 
  154 點 tiám 
  155 吊鼎 tiàu-tiánn 
  156 掂 tìm 
  157 振動 tín-tāng 
  158 叮 ting 
  159 重耽 tîng-tânn 
  160 擢 tioh 
  161 著災 tio̍h-tse 
  162 搐 tiuh 
  163 轉去 tńg--khì 
  164 長短 tn̂g-té 
  165 盪 tn̄g 
  166 倒頭栽 tò-thâu-tsai 
  167 就 tō 
  168 乍 tsànn 
  169 節 tsat 
  170 節力 tsat-la̍t 
  171 走袂離 tsáu-bē-lī/tsáu-buē-lī 
  172 濟少 tsē-tsió/tsuē-tsió 
  173 差不多 tsha-put-to 
  174 柴頭尪仔 tshâ-thâu-ang-á 
  175 參詳 tsham-siông 
  176 扯 tshé 
  177 捙盤 tshia-puânn 
  178 車頭 tshia-thâu 
  179 嚓 tshia̍k 
  180 請 tshiánn 
  181 且慢 tshiánn-bān 
  182 促 tshik 
  183 清 tshing 
  184 浞 tshio̍k 
  185 拭 tshit 
  186 礤冰 tshuah-ping 
  187 疶屎 tshuah-sái 
  188 伸勻 tshun-ûn 
  189 存範 tshûn-pān 
  190 出帆 tshut-phâng 
  191 出喙 tshut-tshuì 
  192 支持 tsi-tshî 
  193 指點 tsí-tiám 
  194 食色 tsia̍h-sik 
  195 占 tsiàm 
  196 暫 tsiām 
  197 戰 tsiàn 
  198 接接 tsih-tsiap 
  199 斟酌 tsim-tsiok 
  200 整頓 tsíng-tùn 
  201 借用 tsioh-iōng 
  202 借過 tsioh-kuè/tsioh-kè 
  203 借問 tsioh-mn̄g 
  204 一下 tsi̍p--tsi̍t-ē 
  205 一 tsi̍t 
  206 一下 tsi̍t-ē 
  207 一睏仔 tsi̍t-khùn-á 
  208 一觸久仔 tsi̍t-tak-kú-á 
  209 一霎仔久 tsi̍t-tiap-á-kú 
  210 做伙 tsò-hué/tsuè-hé 
  211 註解 tsù-kái 
  212 撙節 tsún-tsat 
  213 駐 tū 
  214 大下 tuā-ē 
  215 活動 ua̍h-tāng 
  216 uáinn 
  217 緩 uān 
  218 運動 ūn-tōng 

  [回覆] 莊文龍 迴響於 24 二月, 2015 06:51

 2. 莊文龍 Re: 輕聲字

  摔一下 siak--tsi̍t-ē
  啖一下tam--tsi̍t-ē
  袂直矣 bē-ti̍t--ah
  講一句 kóng--tsi̍t-kù, kóng tsi̍t-kù
  小眯一下 sió bî--tsi̍t-ē
  抿一下 bín--tsi̍t-ē
  佇店裡 tī tiàm--lí
  摸一下 bong--tsi̍t-ē

  [回覆] 莊文龍 迴響於 24 二月, 2015 06:49

 3. 莊文龍 Re: 輕聲字

  轉來矣tńg--lâi--ah
  等一下tán--tsi̍t-ē.
  安搭一下an-tah--tsi̍t-ē
  賰的tshun--ê
  安插一下an-tshah--tsi̍t-ē
  安慰一下an-uì--tsi̍t-ē
  小沐一下仔水sió bak tsi̍t-ē-á tsuí

  [回覆] 莊文龍 迴響於 24 二月, 2015 06:02

 4. 莊文龍 Re: 輕聲字

  https://www.facebook.com/notes/%E6%BD%98%E7%A7%91%E5%85%83/%E5%8F%B0%E8%AA%9E%E8%A9%9E%E5%BD%99%E4%B8%AD%E4%B8%AA%E8%BC%95%E8%81%B2/706304052751832

  [回覆] 莊文龍 迴響於 04 十月, 2014 05:09

 5. Re: 輕聲字

  莊老師您好:想欲問你一問題就是:佇一篇文章當中是欲按怎分辨佗一个詞是輕聲字咧?多謝你喔!
  a--ling

  [回覆] 愛人仔 迴響於 02 十月, 2014 10:40

 6. 莊文龍 Re: 輕聲字

  許嘉勇 臺灣普通腔(文龍老師)的隨前輕聲:
   a.前字為第1聲時:後接輕聲讀高調,ex.青--个。
   b.前字為第5、7聲時:後接輕聲讀中調,ex.紅--个、大--个。
   c.前字為第2、3、4、8聲時:後接輕聲讀低調,ex.母--个、細--个、赤--个、綠--个。

  偏泉腔(文海老師)無隨前輕聲,計是固定輕聲。

  文龍老師講--个無誕,文海老師講--个嘛無誕,因為輕聲嘛是有方音差。
  9分鐘前 · 收回讚 · 1
  莊文龍 感謝補充!!!讚!!!

  [回覆] 莊文龍 迴響於 02 六月, 2013 00:35

 7. 莊文龍 Re: 輕聲字

  伊予魚刺哽著矣。I hōo hî-tshì kénn--tio̍h--ah. (他被魚刺哽住了。) 
  伊去予別人的跤拐倒矣。I khì hōo pa̍t-lâng ê kha kuāinn--tó--ah. (他被別人的腳絆倒了。) 
  我的手去拐著矣。Guá ê tshiú khì kuāinn--tio̍h--ah. (我的手扭到了。) 
  叫你加疊一領衫你就毋,這馬去寒著矣乎!Kiò lí ke tha̍h tsi̍t niá sann lí tō m̄, tsit-má khì kuânn--tio̍h--ah--honnh! (叫你多加一件衣服你就不肯,現在感冒了吧!)我藏佇衫仔櫥的私奇去予阮阿母揣著矣。Guá tshàng tī sann-á-tû ê sai-khia khì hōo guán a-bú tshuē--tio̍h--ah. (我偷偷藏在衣櫥裡的私房錢被我媽媽發現了。) 伊走一下傷緊,去煞著矣。I tsáu tsi̍t-ē siunn kín, khì sannh--tio̍h--ah. (他跑得太快,岔氣了。) 這件代誌的線頭已經揣著矣。Tsit kiānn tāi-tsì ê suànn-thâu í-king tshuē--tio̍h--ah. (這件事情的頭緒已經找到了。) 頭總
  用大石頭硩落去。Īng tuā tsio̍h-thâu teh--lo̍h-khì. (用大石頭壓下去。)
  聽我的,攏總硩落去就著矣啦!Thiann guá ê, lóng-tsóng teh--lo̍h-khì tō tio̍h--ah--lah! (聽我的,全部壓下去就對了啦!) 
  這个囡仔驚著矣,緊去揣人來硩驚。Tsit ê gín-á kiann--tio̍h--ah, kín khì tshuē lâng lâi teh-kiann. (這個孩子被嚇到了,快去找人來壓驚。) 
  語氣完結時唸作thiann--tio̍h。例:你講的話我有聽著矣。Lí kóng ê uē guá ū thiann--tio̍h--ah. (你說的話我聽到了。);我無聽著你咧講啥。Guá bô thiann-tio̍h lí teh kóng siánn. (我沒聽到你說什麼。) 
  毋著都毋著矣,你就莫閣佇遐吐大氣矣。M̄-tio̍h to m̄-tio̍h--ah, lí tō mài koh tī hia thóo-tuā-khuì--ah. (錯都錯了,你就別在那邊嘆氣了。) 
  灶跤著火矣。Tsàu-kha to̍h-hué--ah. (廚房著火了。) 
  2. 點燈。把燈點亮。例:電火著矣。Tiān-hué to̍h--ah. (燈點亮了。) 
  彼个賊仔予警察掠著矣。Hit ê tsha̍t-á hōo kíng-tshat lia̍h--tio̍h--ah. (那個小偷被警察捉到了。) 
  你這張批的住址寫毋著矣。Lí tsit tiunn phue ê tsū-tsí siá m̄-tio̍h--ah. (你這封信的地址寫錯了。) 伊的大頭拇予刀仔割著矣。I ê tuā thâu bó hōo to-á kuah--tio̍h--ah. (他的大拇指被小刀割到了。) 

  [回覆] 莊文龍 迴響於 01 六月, 2013 22:39

 8. 莊文龍 Re: 輕聲字

  哈!予我掠著矣。Ha! Hōo guá lia̍h--tio̍h--ah. (哈!被我捉到了。) 

  [回覆] 莊文龍 迴響於 01 六月, 2013 22:28

 9. 莊文龍 Re: 輕聲字

  猶閣真老康健呢!A-peh--á, tsiânn kú bô khuànn--tio̍h--ah, tsit-má iáu-koh tsin lāu-khong-kiān--neh!

  [回覆] 莊文龍 迴響於 01 六月, 2013 22:26

 10. 莊文龍 Re: 輕聲字

  ~~輕聲,「前字」雖然「本調」,毋過「後字」維持固定的調值,近似「21:」(陰去降調),並無綴「前字」聲調咧改變。兩个應該是無仝。~~

  非常感謝鄭老師提醒!我毋著矣!鄭文海 先覺較厲害!看--來、坐--來、聽--來嘛攏會變第三調(21/1-),「後--來」「提--來」「轉--來」「入--來」「出--來」「走--來」「追--來」「行--來」「駛--來」「踢--來」......,攏變第三調(21/1-)。

  真歹勢!我拂了毋著囉!字尾有加"的"才會再變調。
  我的痔瘡是坐--來lāi(3-)的,遮是我聽--來lai(5-)的。

  [回覆] 莊文龍 迴響於 01 六月, 2013 21:50

 11. 莊文龍 Re: 輕聲字

  1 矣 --ah 
  2 啊 --ah 
  3 哎 --aih 
  4 的 --ê 
  5 欸 --eh 
  6 喂 --eh 
  7 唅 --hannh 
  8 嘿 --heh 
  9 諾 --hioh 
  10 哼 --hngh 
  11 乎 --honnh 
  12 唷 --ioh 
  13 啦 --lah 
  14 咧 --leh 
  15 裡 --lí 
  16 哩 --lih 
  17 囉 --loh 
  18 嘛 --mah 
  19 呢 --neh 
  20 呢 --nih 
  21 喔 --ooh 
  22 嘖 --tsheh 
  23 喂 --ueh 

  [回覆] 莊文龍 迴響於 01 六月, 2013 21:21

 12. 莊文龍 Re: 輕聲字

  2.紛亂、錯亂。例:錢算了花去。Tsînn sǹg liáu hue--khì. (數錢亂掉了。) 
  3.耍賴、胡鬧。例:伊閣咧花矣。I koh teh hue--ah. (他又在耍賴了。) 

  [回覆] 莊文龍 迴響於 02 十一月, 2012 12:46

 13. 莊文龍 Re: 輕聲字

  161 綴轎後的 tuè-kiō-āu--ê/tè-kiō-āu--ê 
  162 有的無的 ū--ê-bô--ê 
  163 晏起來 uànn khí--lâi 
  164 換帖的 uānn-thiap--ê 
  165 穢人 uè--lâng 
  166 鄭氏家廟 Tēnn--sī-ka-biō 附錄

  [回覆] 莊文龍 迴響於 23 三月, 2010 10:26

發表迴響

 暱稱 (必填)

 悄悄話

 標題

 個人網頁

 電子郵件

authimage 
 認證碼 (必填)