宜蘭縣教育支援平台 會員登入 會員註冊 我的i教書

« 上一篇 | 下一篇 »

字詞

注音

合音

差不多

tsha-put-to

tsha̋u-to/tshau9-to1、tsha̋u/tshau9

查某人

tsa-bóo-lâng

tsa̋u-lâng/ tsau9-lang5

查某囝

tsa-bóo-kiánn 

tsa̋u-kiánn/tsau9-kiann2

應援

 

日本話oo9-ian2

先輩

sian-puè

日本話sian9-pai2

二十

jī -tsa̍p

jia̍p/lia̍p 廿

四十

sì-tsa̍p

siap

拍 毋見

phah-m̄-kìnn

phàng-kiàn、phàng-kìnn

起來

--khí-lâi-khì

--khí-lì

落去

lo̍h--khì

lueh/loih

毋好

m7 ho2

moo5

毋愛

m7 ai3

mai3合音=莫

無愛

bo5 ai3

buaih4/buai5

予人

hoo7 lang5

hong5

予伊

hoo7 i

hoo

共人

ka7 lang5

kang5

共我

ka7 gua2

ka5

共伊

ka7 i

Kai5

無會

bo5 e7

bē= 袂/ bē/buē

佇咧

  tī-leh

  tih/teh

合音:
一個多音節詞,有規律地將前字的聲母與後字的韻母結合成單音節,稱為「合音」,多為兩字音合成一個音,也有三字音合成一個音的例子。合音在閩南語中也很常 見,亦屬自然的語音變化之一,並產生「合音字」,大多數合音我們都能清楚辨認它的來源,有些則幾乎完全取代原來的多音節詞,幾乎成為一個單音節的「字」 了。不過,合音字的界線和用字都還有太多爭議,因此本辭典不使用合音字,而是收錄該來源詞目,並在音讀旁註明「合音唸作XXX」,在文字和音讀的標示上皆 使用原本的多音節詞。

合音詞應該是合音、縮減、已變調後的合音,所以免閣再變調!!!
由於說話速度加快或某一音變為輕聲的原因,兩個音或兩個音節往往合成一個音或一個音節,叫做合音。合音往往同時包含減音現象。
「予人」音hong5,只是部份人(或南部腔)的音,我鹿港人的音是hoo3。從歌仔冊的用字可證明有這兩種音
1皇、逢=hong5=「予人(hoo7 lang5)」的合音 讀本調。
《最新月臺夢美女歌》黃塗活版所1926年:前日皇槓十三四。
《僥倖錢開食了歌》一集,竹林書局:
 戇話汝免佮我擲,食人喜號僥倖錢。後日減彩那破病,兮逢扛去竹腳邊。
2奉=hoo7,連讀變調為hoo3:
《新編棍 棍歌》:阿君驚娘去奉笑。
梁松林編的歌仔冊是純泉腔(三邑腔),都用「奉」字:
手巾勸塊通奉認,出入咱着帶在身。
準做錢項是我个,用你不那十倍加 那奉聽着足呆勢。
汝免煩惱無柴米,婆婆我的敬奉伊(興新書局《福建手環記歌》)
三娘煩惱日準冥,囝兒奉抱去逃生,無死後日的相見,瞈望尫囝通團圓。
水那無到奉洗斷,着罰挨磨三下方。(《新歌李三娘》)
有廣無做嗎奉笑,做汝看覓無不着
板橋奉搶暗頭仔,土匪入門去攻家。(興新出版社《台灣義賊 新歌廖添丁》)
吩咐人心着細利,汝我即袂奉嫌疑。(周協隆書局《特編英臺出世新歌》)
竹林書局的編者林有來是新竹偏泉腔,伊出版的大部份是用「奉」:
看着杜鵲哮一聲,驚君奉害在蕃營。
奉旨招親通知影,卜來大街廣奉听(《石平貴王寶川歌》)
家內大小着和好,一時內亂奉看無。
食老認老着愛守,即袂奉笑老不修。(《社會教化新歌》)
15 分鐘前 · · 1 人

莊文龍 感謝施教授補充!原來用字無仝可看出唸法音差!受教!感恩!
 
 
 
用LINE傳送

 1. 莊文龍 Re: 台語合音字

  落去
  音讀 lo̍h-khì 合音唸作lueh/loih
  釋義 1.下去。從上面到下面,發話者不在下面,語氣完結時唸作lo̍h--khì。例:對彼爿落去 tuì hit-pîng lo̍h--khì(從那邊下去);行落去 kiânn--lo̍h-khì(走下去)。
  2.用在動詞後,強調從上往下的意思。例:吞落去 thun--lo̍h-khì(吞下去)。
  3.用在動詞後,表示事情繼續進行。例:你莫閣講落去矣。Lí mài koh kóng--lo̍h-khì--ah. (你別再說下去了。) 

  落來
  音讀 lo̍h-lâi 合音唸作luaih
  釋義 1.下來。從上面到下面,發話者不在上面,語氣完結時唸作lo̍h--lâi。例:共物件提落來遮。Kā mi̍h-kiānn the̍h lo̍h-lâi tsia.(把東西拿下來這裡。);物件囥咧,人落來就好。Mi̍h-kiānn khǹg--leh, lâng lo̍h--lâi tō hó. (東西放著,人下來就好。);行落來 kiânn--lo̍h-lâi(走下來)。
  2.在什麼以下,其次。例:這頁落來就毋免閣看矣。Tsit ia̍h lo̍h--lâi tō m̄-bián koh khuànn--ah. (這頁以下就不用再看了。) 

  http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/mobile/result_detail.jsp?n_no=9923&curpage=1&sample=lueh&radiobutton=1&querytarget=1&limit=50&pagenum=1&rowcount=1

  [回覆] 莊文龍 迴響於 27 元月, 2017 11:20

 2. 莊文龍 Re: 台語合音字

  奉 hōng

  [回覆] 莊文龍 迴響於 21 七月, 2015 10:45

 3. 莊文龍 Re: 台語合音字

  詞目 啥人   1005
  音讀 siánn-lâng 合音唸作siáng、siâng
  釋義 誰、什麼人。例:是啥人共你講我欲嫁伊?Sī siánn-lâng kā lí kóng guá beh kè--i? (是誰跟你說我要嫁給他?) 
  異用字 甚人、甚儂、啥儂
  華語詞目 誰
  鹿港偏泉腔 啥物人 siánn-mí-lâng, 誰 siâng
  三峽偏泉腔 啥人 siánn-lâng
  臺北偏泉腔 啥物人 siánn-mí-lâng
  宜蘭偏漳腔 啥人 siánn-lâng, 誰 siâng
  臺南混合腔 啥物人 sáng-n̂g
  高雄混合腔 啥物人 siàng-n̂g
  金門偏泉腔 誰 tiâng
  馬公偏泉腔 誰 tiâng
  新竹偏泉腔 誰 siâng, 啥物人 siánn-mih-lâng
  臺中偏漳腔 誰 tsiâ, 啥人 siánn-lâng

  [回覆] 莊文龍 迴響於 23 九月, 2014 08:55

 4. 莊文龍 Re: 台語合音字

  我聽敢若有:
  (落來)lo̍h-lâi→(luaih)
  (起來)khí-lâi→(khiaih)
  (來去) lâi-khì 合音唸作(laih)、(la̋i)

  來去
  音讀 lâi-khì 合音唸作(laih)、(la̋i)
  釋義 1.離開此處。合音讀作(laih)。例:我欲先來去矣。Guá beh sing lâi-khì--ah. (我要先離開了。用於表示告辭。) 
  2.去、前往。用於表示第一人稱或包含第一人稱的動作意願。合音讀作(la̋i)。例:咱來去看電影好無?Lán lâi-khì khuànn tiān-iánn hó--bô? (我們去看電影好不好?);我欲來去踅街。Guá beh lâi-khì se̍h-ke.(我要去逛街。) 
  3.來往。指人與人之間的交往互動。此用法不讀合音。例:我佮伊已經真久無來去矣,毋知影伊的情形。Guá kah i í-king tsin kú bô lâi-khì--ah, m̄ tsai-iánn i ê tsîng-hîng.(我和他已經很久沒來往了,不知道他的情況。) 

  起來
  音讀 khí-lâi 
  釋義 1.起床。例:日頭曝尻川矣,你猶毋緊起來!Ji̍t-thâu pha̍k kha-tshng--ah, lí iáu m̄ kín khí--lâi! (太陽晒屁股了,你還不快點兒起床!) 起床
  2.上來。由下往上、由低處往高處。例:你緊起來看一下。Lí kín khí-lâi khuànn--tsi̍t-ē. (你快上來看一下。) 落去
  3.上來、北上。由中南部北上。例:伊後日欲起來臺北。I āu--ji̍t beh khí-lâi Tâi-pak. (他後天要北上到臺北。) 
  4.動詞後綴。放在動詞後面,讀輕聲或是合音,具有上升的意思,或是用來表示動作的趨勢。例:這件代誌看起來袂䆀。Tsit kiānn tāi-tsì khuànn--khí-lâi bē-bái. (這件事情看起來不錯。)

  [回覆] 莊文龍 迴響於 21 九月, 2014 13:46

 5. 莊文龍 Re: 台語合音字

  莊文龍 這當時 tsit tang-sî 合音tsiáng-sî。
  4小時 · 讚 · 4
  林振福 合音字上好還原,下面加一條線(fb無法度)連結,用例:[坐(落來)luai11] 、[徛(起來)khiai11]、[(拍毋)phang51見]、[(沙喉)sau33聲]。
  50分鐘 · 已編輯 · 讚 · 2
  莊文龍 我聽敢若有:
  (落來)lo̍h-lâi→luaih
  (起來)khí-lâi→khiaih

  起來
  音讀 khí-lâi 
  釋義 1.起床。例:日頭曝尻川矣,你猶毋緊起來!Ji̍t-thâu pha̍k kha-tshng--ah, lí iáu m̄ kín khí--lâi! (太陽晒屁股了,你還不快點兒起床!) 起床
  2.上來。由下往上、由低處往高處。例:你緊起來看一下。Lí kín khí-lâi khuànn--tsi̍t-ē. (你快上來看一下。) 落去
  3.上來、北上。由中南部北上。例:伊後日欲起來臺北。I āu--ji̍t beh khí-lâi Tâi-pak. (他後天要北上到臺北。) 
  4.動詞後綴。放在動詞後面,讀輕聲或是合音,具有上升的意思,或是用來表示動作的趨勢。例:這件代誌看起來袂䆀。Tsit kiānn tāi-tsì khuànn--khí-lâi bē-bái. (這件事情看起來不錯。)
  剛剛 · 讚

  [回覆] 莊文龍 迴響於 21 九月, 2014 13:36

 6. 莊文龍 Re: 台語合音字

  http://www.fjsq.gov.cn/img/QZSZ/DFZ07.jpg

  [回覆] 莊文龍 迴響於 10 八月, 2014 06:28

 7. 莊文龍 Re: 台語合音字

  莊文龍 合音及三連音的第一音節有第9聲,如「ő」(數字版為o9)。
  合音:就按呢 tsiū-án-ne 又唸作tsū-án-ne 合音唸作tsua̋n-ne、tsua̋n
  http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/3860/post/18331/94651
  台語合音字
  blog.ilc.edu.tw
  字詞 注音 ...
  2012年11月10日15:40 · 讚 · 2 · 移除預覽
  莊文龍 三連音的第一音節有第9聲紅紅紅變調後變a̋ng-āng-âng。一般無標變調,所以主要是欲表達以上的例:就按呢 tsiū-án-ne 又唸作tsū-án-ne 合音唸作tsua̋n-ne、tsua̋n。第5聲、鹿港腔第6聲、第9聲,拄好是低、中、高三音位相對的下降後上升調。
  http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/3860/post/12405/59051

  [回覆] 莊文龍 迴響於 14 四月, 2013 17:31

 8. 莊文龍 Re: 台語合音字

  泉音一、合音
  http://www.fjsq.gov.cn/showtext.asp?ToBook=3222&index=4329&

  [回覆] 莊文龍 迴響於 18 三月, 2013 20:29

 9. 莊文龍 Re: 台語合音字

  無愛   0869
  音讀 bô ài 合音唸作buaih
  釋義 不要。例:我無愛去。Guá bô ài khì. (我不要去。) 
  近義詞 毋
  反義詞 欲

  華語詞目 不要
  鹿港偏泉腔 莫 mài
  三峽偏泉腔 莫去 mài-khìr, 無愛 bô-ài
  臺北偏泉腔 莫 mài
  宜蘭偏漳腔 毋通 m̄-thang, 莫 mài, 無愛 bô-ài
  臺南混合腔 莫 mài, 無愛 bôr-ài
  高雄混合腔 莫 mài, 無愛 bôr-ài
  金門偏泉腔 無愛 bô-ài
  馬公偏泉腔 無愛 bô-ài
  新竹偏泉腔 無愛 bô-ài
  臺中偏漳腔 無愛 bô-ài

  [回覆] 莊文龍 迴響於 17 十一月, 2012 08:48

 10. 莊文龍 Re: 台語合音字

  合音及三連音的第一音節有第9聲,如「ő」(數字版為o9)。
  合音:就按呢 tsiū-án-ne 又唸作tsū-án-ne 合音唸作tsua̋n-ne、tsua̋n
  http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/3860/post/18331/94651
  台語合音字
  https://www.facebook.com/groups/Taigisia/permalink/383175601759636/

  [回覆] 莊文龍 迴響於 10 十一月, 2012 16:55

 11. 莊文龍 Re: 台語合音字

  thài =thah 佗toh ài=thah 就tō ài***
  Tián-iok Tionn
  想欲向逐家請教一个問題。下面這幾句話个 thái,毋知影是佗幾字个合音?我平常時定定咧講,但是一直想袂出來是對佗幾字來--ê。

  * thái 按呢 = 哪會按呢
  * thái 有這款代誌 = 哪會有這款代誌
  * 你个衫仔褲 thái 遮臭 = 哪會遮臭
  收回讚 · · 不再追蹤貼文追蹤貼文 · 23 小時前

  *
  *
  你覺得這真讚。
  *
  *
  o
  潘科元 thah ē(會) -> thài
  因為台語無 ae 雙元音,所以會調整做 ai
  10 小時前傳自手機 · 讚收回 · 3
  o
  莊文龍 汰   部首:水 085-04-07
  音讀 thài 
  釋義 1.不要、別、算了。例:這塊餅予你,你若無愛就汰。Tsit tè piánn hōo--lí, lí nā bô ài tō thài. (這塊麵包給你,你如果不要就算了。) 
  2.去除沒有用處的。例:淘汰 tô-thài。

  ??? *** thah 佗toh ài=thah 就tō ài=thài***

  佗   部首:人 009-05-07   0227
  音讀 toh 又唸作tah/taih/tó/tá/tuē
  釋義 何處、哪裡。用於句尾。例:你欲去佗?Lí beh khì toh? (你要去哪?) 
  又見音 tó
  佗   部首:人 009-05-07
  音讀 tó 又唸作tá
  釋義 何、哪,表示疑問。例:你欲提佗一个?Lí beh the̍h tó tsi̍t ê? (你要拿哪一個?) 
  又見音 toh
  異用字 叼、搭

  [回覆] 莊文龍 迴響於 25 元月, 2012 20:58

 12. 莊文龍 Re: 台語合音字

  共伊交 kā i kau合音變做「kiāu」共伊交做朋友

  [回覆] 莊文龍 迴響於 17 元月, 2012 23:47

 13. 莊文龍 Re: 台語合音字

  下昏  
  音讀 e-hng 又唸作ē-hng、enn-hng 合音唸作i̋ng

  [回覆] 莊文龍 迴響於 31 十二月, 2011 07:01

 14. 莊文龍 Re: 台語合音字

  才閣講啦 tsiah-koh-kóng

  tsah-kóng再閣

  [回覆] 莊文龍 迴響於 29 十二月, 2011 23:45

 15. 莊文龍 Re: 台語合音字

  Bing Hua Si
  由於說話速度加快或某一音變為輕聲的原因,兩個音或兩個音節往往合成一個音或一個音節,叫做合音。合音往往同時包含減音現象。
  「予人」音hong5,只是部份人(或南部腔)的音,我鹿港人的音是hoo3。從歌仔冊的用字可證明有這兩種音:
  1皇、逢=hong5=「予人(hoo7 lang5)」的合音 讀本調。
  《最新月臺夢美女歌》黃塗活版所1926年:前日皇槓十三四。
  《僥倖錢開食了歌》一集,竹林書局:
   戇話汝免佮我擲,食人喜號僥倖錢。後日減彩那破病,兮逢扛去竹腳邊。
  2奉=hoo7,連讀變調為hoo3:
  《新編棍 棍歌》:阿君驚娘去奉笑。
  梁松林編的歌仔冊是純泉腔(三邑腔),都用「奉」字:
  手巾勸塊通奉認,出入咱着帶在身。
  準做錢項是我个,用你不那十倍加 那奉聽着足呆勢。
  汝免煩惱無柴米,婆婆我的敬奉伊(興新書局《福建手環記歌》)
  三娘煩惱日準冥,囝兒奉抱去逃生,無死後日的相見,瞈望尫囝通團圓。
  水那無到奉洗斷,着罰挨磨三下方。(《新歌李三娘》)
  有廣無做嗎奉笑,做汝看覓無不着
  板橋奉搶暗頭仔,土匪入門去攻家。(興新出版社《台灣義賊 新歌廖添丁》)
  吩咐人心着細利,汝我即袂奉嫌疑。(周協隆書局《特編英臺出世新歌》)
  竹林書局的編者林有來是新竹偏泉腔,伊出版的大部份是用「奉」:
  看着杜鵲哮一聲,驚君奉害在蕃營。
  奉旨招親通知影,卜來大街廣奉听(《石平貴王寶川歌》)
  家內大小着和好,一時內亂奉看無。
  食老認老着愛守,即袂奉笑老不修。(《社會教化新歌》)
  15 分鐘前 · 收回 · 1 人
  莊文龍 感謝施教授補充!原來用字無仝可看出唸法音差!受教!感恩!

  [回覆] 莊文龍 迴響於 13 十月, 2011 08:35

 16. 莊文龍 Re: 台語合音字

  就按呢
  音讀 tsiū-án-ne 又唸作tsū-án-ne 合音唸作tsua̋n-ne、tsua̋n

  [回覆] 莊文龍 迴響於 11 十月, 2011 19:27

 17. 莊文龍 Re: 台語合音字

  差不多
  音讀 tsha-put-to 合音唸作tsha̋u-to、tsha̋u

  [回覆] 莊文龍 迴響於 11 十月, 2011 19:26

 18. 莊文龍 Re: 台語合音字

  昨昏   0111
  音讀 tsa-hng 又唸作tsa̍h-hng 合音唸作tsa̋ng

  [回覆] 莊文龍 迴響於 11 十月, 2011 19:25

 19. 莊文龍 Re: 台語合音字

  今仔
  音讀 tann-á 合音唸作ta̋nn

  [回覆] 莊文龍 迴響於 11 十月, 2011 19:24

 20. 莊文龍 Re: 台語合音字

  來去
  音讀 lâi-khì 合音唸作laih、la̋i

  [回覆] 莊文龍 迴響於 11 十月, 2011 19:23

 21. 莊文龍 Re: 台語合音字

  2369 beh-to̍h boeh-tái(漳) [要何] beh去 tó位? 你 ∼∼? 原冊掃描

  [回覆] 莊文龍 迴響於 30 七月, 2011 10:30

 22. 莊文龍 Re: 台語合音字

  無要緊   0907
  音讀 bô iàu-kín 合音唸作bua̋-kín
  釋義 不要緊、沒關係。例:物件若好,較貴一點仔無要緊。Mi̍h-kiānn nā hó, khah kuì--tsi̍t-tiám-á bô iàu-kín. (東西如果品質好,貴一點沒關係。) 
  近義詞 要緊
  反義詞 有要緊
  bô-á-kín,

  [回覆] 莊文龍 迴響於 17 七月, 2011 09:17

 23. 莊文龍 Re: 台語合音字

  看見
  音讀 khuànn-kìnn/ khuàinn

  [回覆] 莊文龍 迴響於 07 七月, 2011 14:25

 24. 莊文龍 Re: 台語合音字

  孤有koo-u7
  koo9
  =只有

  [回覆] 莊文龍 迴響於 30 六月, 2011 05:26

 25. 莊文龍 Re: 台語合音字

  會曉   0817
  音讀 ē-hiáu 又唸作ē-hiáng
  釋義 知道、懂得。有能力去做某件事。例:這條歌你會曉唱無?Tsit tiâu kua lí ē-hiáu tshiùnn--bô? (這首歌你會不會唱?) 
  近義詞 明白、知影
  反義詞 袂曉

  [回覆] 莊文龍 迴響於 21 五月, 2011 05:25

 26. 莊文龍 Re: 台語合音字

  這陣 tsit-tsūn; tsín

  [回覆] 莊文龍 迴響於 17 四月, 2011 21:15

 27. 莊文龍 Re: 台語合音字

  來去 音讀 lâi-khì 合音唸作laih

  [回覆] 莊文龍 迴響於 13 四月, 2011 06:14

 28. 莊文龍 Re: 台語合音字

  華語詞目 昨天
  鹿港偏泉腔 昨日 tsa̍h-li̍t, 昨昏 tsa-hng
  三峽偏泉腔 昨昏 tsa̋ng
  台北偏泉腔 昨昏 tsa-hng, 昨暗 tsa-àm
  宜蘭偏漳腔 昨昏 tsa-huinn
  台南偏漳腔 昨昏 tsa-hng
  高雄通行腔 昨昏 tsa-hng

  [回覆] 莊文龍 迴響於 10 四月, 2011 00:15

 29. 莊文龍 Re: 台語合音字

  查某囡仔  0584
  音讀 tsa-bóo gín-á 合音唸作tsa̋u9-gín-á
  釋義 對年輕女子的泛稱。例:彼幾个查某囡仔徛佇遐毋知是咧等啥人。Hit kuí ê tsa-bóo gín-á khiā tī hia m̄ tsai sī teh tán siánn-lâng. (那幾個女孩子站在那裡不知道在等誰。) 
  反義詞 查埔囡仔

  [回覆] 莊文龍 迴響於 16 三月, 2011 12:46

 30. 莊文龍 Re: 台語合音字

  佗位   0872
  音讀 tó-uī 合音唸作tuè

  [回覆] 莊文龍 迴響於 07 十一月, 2010 08:17

 31. 莊文龍 Re: 台語合音字

  就按呢
  音讀 tsiū-án-ne 又唸作tsū-án-ne 合音唸作tsua̋n-ne、tsua̋n

  [回覆] 莊文龍 迴響於 05 五月, 2010 09:29

 32. 莊文龍 Re: 台語合音字

  詞目 佇咧(tih)
  音讀 tī-leh 
  釋義 在、正在。連接主詞、主語的現在進行中的動作或是位置所在地。例:伊佇咧睏。I tī-leh khùn. (他正在睡覺。);伊坐佇咧遐。I tsē tī-leh hia. (他坐在那兒。) 
  近義詞 佇、咧

  詞目 咧   部首:口 030-06-09
  音讀 teh 又唸作leh
  釋義 1.在、正在。表示正在做某事,後接動詞。例:伊咧讀冊。I teh tha̍k-tsheh. (他在唸書。) 
  2.副詞後綴。表示正在。例:伊拄咧食飯。I tú-teh tsia̍h-pn̄g. (他正在吃飯。) 
  又見音 --leh
  異用字 在
  近義詞 佇、佇咧

  [回覆] 莊文龍 迴響於 25 四月, 2010 20:49

發表迴響

 暱稱 (必填)

 悄悄話

 標題

 個人網頁

 電子郵件

authimage 
 認證碼 (必填)